Raporto pri la la internaciona Ido renkontro inter la 26esma e 30esma di julio 2002 en Krakow (Polonia)

 

Dum la tempo dil 26esma til 30esma di julio 2002 en Krakow (Polonia) eventis l'internaciona Ido-konfero 2002 kun

14 partoprenanti de sis landi.
 


Komence la majoritato da ni ja experiencis agreabla vespero. Esis plezuro por ni omni uzar nur ankore nia linguo internaciona Ido la por interkomunikado.

Dum la tarda vespero me fine oficale apertis la konfero.

La 27esma di julio ye 9 kloko Igor Wasilewski guidis ni Idolingue tra l'anciena urbo di Krakow.

 Pos komuna dejuno en tipikala Polona restorerio ni komencis nia laborkunsidi.

 

 

 


Ni diskutis pri la posiblesi disvastigar Ido. Nia samideano Robert Carnaghan  atencigis nin, ke multa organizuri esas registrita ye listo dil UNESCO  pro ke oli recevas  informi de ibe e samtempe esas l'kontaktadresi esas  trovebla por omna interesati. Robert mencionis, ke anke l'ULI esis registrita  ibe e propozis kontrolar ol.
Cetere lu propozis reproduktar anciena Ido-vorto-libro ed insertar ibe
la nova vortaro.

 

Hans Stuifbergen prizentis sua nova editita da lu ipsa libreto pri la vivo di la Franca poeto Arthur Rimbaud, qua ne nur esis admirinda poeto, ma anke vivis vivo tre aventuroza!

La biografio es skribita da René Zwaap, Nederlandana jurnalisto,qua laboras por la Groene Amsterdammer (duesma maxim anciena revuo di Europa) ed anke laboras por l' alternativa televiziono-kanalo "Salto" di Amsterdam.

Hans anke dicis, ke lu intencas editar (adminime) un libro po yaro por modernigar l' Ido-literaturo ed ofrar al Idistaro lektaji.

Lu certe invitas omni sendar lia tradukuri o, prefere, originala Ido-literaturo, ad Editerio Tia Libro, qua es komplezanta editar lo skribita en libro-formo.

Hans ankore informis ni, ke lu ja okupas pri la korektigo di la texto "La Mikra Princo" da De Saint
Exupery, tradukita da nia amiko en Brazilia, Herder Sa. Olta esos editata tam balde kam posible.

"Arthur Rimbaud" kustis 2,50 euri lor la Renkontro, e nun la normala preco (inkluzante l' afrankuro) es 3,50 Euri.

Ni anke propozis, ke la DK dil ULI kontrolez la posibleso oficiale registrar  nia Ido-organizuro en irga lando, probable en Britania.
Pos pauzo, quo esis uzata pro regardar la Ido-libri, quin Alfred Neussner  kunportis Hans Stuifbergen prizentis sua nov-editita libreto.

Intertempe ni subskribis salut-karti preparita da Alfred pro sendar ol  a diversa samideani ed interesanti en la tota mondo.

 

Fine Alfred atencigis ni a diversa erori durante facita dum l'uzado di
nia linguo e ni kelke diskutis pri to.

L'unesma dio dil konfero finis kun komuna dineo en agreablega restorerio kun tradicionala
muziko.

 

Frank Kasper


 

   

 

Ye la 10ma di aprilo 1525, la granda mastro Albrecht von Brandenburg dil Germana kavalieri-ordeno (Deutscher Ritterorden Germane), qua konvertesis ye la protestanta religio proklamigis su duko di Prusia per la kontrato di Krakow. Ico esas notinda por la partoprenanti dil konfero eventonta cayare. Krakow esas la urbo di qua la kontrato naskigis politikale la stato di Prusia, qua tatempe esis vasala stato dil rejo di Polonia. Me konsilas a la organizeri dil konfero plu informesar pri ca fakto e granda historiala dato. Tale ye la 10ma aprilo 1525, Krakow pleis grava rolo en la fato di Germania ed Europa.
 

Jean Martignon
 

 

Anke la du sequanta dii dil Ido-renkontro en Krakow esis por ni tre sucesoza!
Me volas kurte raportar pri nia agreabla tempo.

Sundie, ye la 28ma julio ni voyajis matine ad urbeto Wieliczka. Ibe ni vizitis famoza e bela sal-mineyo.

 

 

Pos la exkurso ni retrovenis a Krakow e havis dejuno en tre bela restorerio di la  hotelo EUROPEJSKI.
Pos la dejuno e kelka libera tempo, ni kunvenis en nia agreabla konfero-chambro en la hotelo MISTIA e duris nia konfero. Dum la konfero ni parolis pri divers aferi tre important por la Ido- movemento, pri lua politiko e lua futuro.

 

Fine, vespere ni  itere agreable babilis en Ido en Mexikana restorerio. Ibe vizitis nin yuna reprezentanto di polona ekologiala  revuo "Zielone Brygady" (Verda Brigadi), qua expresis sua  intereso pri la teorio di Silvio Gesell. Il komprenende parolis kun nia amiko Alfred Neussner.

 


 

 


Lundie, ye la 29ma julio la tota jorno esis destinita por turistala vizitado. Matine la grupo iris a la rejala kastelo WAWEL.

 

 

 Pose ni iris per specala vehilo sequinte la voyo apud la rivero "Wisła" a la  hebrea distrikto pro unesme havar dejuno en hebrea restorerio..

 

 

Pos agreabla dejuno ni duris nia promeno en la hebrea distrikto. Ni vizitis 2 sinagogi - la Sinagogo Remuh e la Sinagogo di Izaak. En la sinagogo di Izaak ni povis interaltre  regardar tre interesant anciena filmi dokumentizanta la vivo di  Judi en Krakow dum la duesma mondomilito. Pos kelka pauzo en apuda restorerio Singer (la nomo devenas de kudromashini  Singer, qui stacas sur tabli ibe kom dekorajo) ni fine iris a  la Nürnberg-Domo, ibe en luita chambro en kelero ni havis  saporoza repasto e samatempe nia adiala vespero. Pro ke  Nürnberg esas jemelo-urbo di Krakow, ni rezolvis selektar ol  kom apta loko por montrar la ligo inter Ido-renkontro en  Nürnberg 2001 ed Ido-renkontro en Krakow 2002.
Nun kelka personi mustis departar a sua hemi, ma kelk altra  amiki voyajis mardie a Zakopane por facar poskonfera exkurso e pasar ibe kelka agreabla dii.

Dum la tota tempo ni havas ecelanta somerala vetero!

Igor Wasilewski

 

Pos arivo en Zakopane ni travivis agreabla vespero en restorerio.

Ye la 31.07. ni vizitis monto opozite a la montaro "Alta Tatro". De supre ni povis juar belega regardo
a la montaro e la pura aero.

 

 

Pos komuna dejuno ni retrovenis a l'urbo
pro kelke regardar ol.

 

Nome da ULI Don Gasper addonis premion de 50 EURO a Katarzyna Tempzyk, quan elu ganis okazione dil Ido-konkurso 2001.


Regretinde ni ja dum la frua vespero devis adiar di nia samideani Igor  Wasilewski, Eberhard Scholz e Wolfgang Quies.


Me ankorfoye dankis ad Igor ye la nomo dil ULI pro l'agreablega aranjo dil konfero ed Eberhard anke dicis kelka adiala vorti.

Fine la restanta en Zakopane kin gesamideani individuale regardis l'urbo e renkontris pro havar dineo en Polonstila restorerio, ube tradicionala muzika grupo prizentis Polona populala muziko, quo tre plezis a ni.

 

En jovdio ni voyajis per funikulara fervoyo a la maxim alta monto en la cirkumajo di Zakopane kun alteso di plu kam 1900 metri. Katarzyna, Marion, Don e Robert migrinte retrovenis a l'urbo. Me preferis
regardar la cirkumajo dil mondo ed anke pasis la frontiero a Slovakia, quo pasas la montaro ibe e regardis kelka montara lageti.
Pose me retrovoyajis per la funikulara fervoyo.

Vespere ni renkontris en restorerio pro festar l'adio.

Me povas konstatar, ke ni anke en Zakopane experiencis agreabla dii en la rondodi Idisti.

Venerdio matine ni omna retrovoyajis a Krakow pro de ibe komencar nia hemvoyajo.
Robert itere retrovenis a la hotelo "Mistia", ube lu ankore sejornis til la 06.08.
Don kun Katarzyna ankore vizitis l'urbeto Novy Tag, quo situesas survoye inter Zakopane e Krakow e pose komune retrovoyajis a Warszawa, de ube Don ye la 03.08. flugis a London.


Me adiis da Marion ye 13.30 kloko ed ye 16.45 kloko fine anke departis mea autobuso.

Fine me ankorfoye kordialege dankas ad omna partoprenanti pro lia asisto e
kunlaboro.

Specale me kordialege dankas ad Igor pro la ecelanta preparado dil konfero ed
aranjo dil turistikala programo e dil agreablega sejorno en Zakopane.
Me anke dankas a Katarzyna, Vlado ed Jerzy pro lia helpo pri linguala problemi
relate la kompreno dil Polona linguo ed a Katarzyna pro elua ecelante guidado
da ni en Zakopane.

L'Ido-renkontro en Krakow e la poskonferala sejorno en Zakopane che me restos
en agreablega memoro!


Do, kara amiki, me kordialege salutas vi omni e dicas ja nun

 

TIL RIVIDO OKAZIONE DIL IDO-RENKONTRO 2003 EN GROSSBOTHEN (GERMANIA)!!!
 

Frank Kasper

 


 

Reakti pos la konfero

 

Kar amiki,
finesis Ido-konfero, oficala parto di Ido-renkontro 2002 en Krakow. Hodie me retrovenis en Bialobrzegi. Partoptenis 14 samideani de 6 landi. Hodie  8 samideani forvehis a Zakopane, urbo en bela Polona montaro, por durigar sua Ido-vakanco. Me opinionas, ke la renkontro esis  sucesoza. Interesiva cirkonstanco, ke partoprenis 4 idistini.

Saluti amikala
Vlado
 

 

 

Kara amiki

 

Me retro-esas vakanceto. Quik pos asistir la sucesoza Internaciona Idorenkontro en Polonia, me iris renkontrar amiko en Germania, kun qua me interkonsentis renkontrar en Emmerich, Germania. De ibe ni voyajis dum la
tota semano, tra parto di Germania (la regiono di Eifel), Luxemburgia e Belgia (Oostende). Malgre la multa pluvi, pluvado e pluvegi (precipue en Germania), ni tre juis nia vakanceto.

Me regretas kelke stupide aranjir mea vakanco, nam me ne esis kapabla restar til la fino dil Idorenkontro nek chanjar la dato di renkontro kun mea amiko.

Tamen, la kurta tempo dum qua me asistis l' Idorenkontro, me tre juegis ol!
Me tre joyis renkontrir ibe nova vizaji (to es, nova por me) ed amikeskir li.

Me juis konoceskar ibe la tre afabla Robert Carnaghan, Kerstin Akerlund, Katarzyna Tempczyk, e l' organizinto di ca omno Igor Wasilewsky. Komprenende anke esis festo e joyo rividar Don Gasper, Frank Kasper, Marion Kasper,
Alfred e Heidi Neussner, Eberhard Scholz, Wolfgang Quies, Vlado Yakovenko e Jerzy Gralak.

Me regretas ne esir kapabla adiar omna l' asistinti, nam la duimo di la grupo ja trovesis en la restorerio (por okupar la rezervita plasi), ma ca-voye me deziras kordiale presar lia manui ed embracar li, e dicar: TIL
RIVIDO EN GROSSBOTHEN, okazione l' aniversario di Wilhelm Ostwald.

Saluti kordiala,

Hans Stuifbergen
 

 

Kar amiki

Me joyas ke la konfero cayarala en e cirkume Krakow, Polonia esis segunraporte tre sucesoza. Aparte omna nia Polona amiki meritas kordiala danko de ni, anke ni ne obliviez la esforci di nia german amiko Frank Kasper. Me esperas audor plu multo pri la konfero che Idolisto ed en nia revui dum la sequanta semani e monati.

Hazarde du dii ante-nun me trovis folieto quo falis ek anciena numero di Progreso, pri la konfero di 1995 en Elsnigk, Germania. Ol klamas ke ta konfero esis la unesma depos cirkume 65 yari. Tamen en altra anciena numeri me trovis detali pri altra konferi di la 1980a e 90a yari. Me duras serchar la vereso pri ico..

Kordiale


James Chandler

 

Günter Anton, prezidanto dil ULI

Kar amiki,

pro ke regretinde pro grava kauzi me ne povis partoprenar la Ido-Konfero Internaciona 2002 en Krakow, me lektis atencoze la raporti pri ol. Tale me saveskis ke la renkontro e la konfero eventis en tre bona atmosfero ed esis tre sucesoza.
Pro to me uzas ca okaziono por dankar Frank Kasper pro sua iniciativo* ed aktiveso e me dankas tre kordiale anke Igor Wasilewski kom lokala organizanto dil evento. Kordiala danko,kar amiki, pro via valoroza agado por nia movemento. Sendube la renkontro 2002 esis tre valoroza kontributo a la fortigo di nia movemento. Me deziras a vi du ed ad omna partopreninti dil renkontro omno bona e duranta valoroza kunlaboro en nia movemento.

Tre kordiale  Günter Anton

 

Kar amiki,

Quankam la oficala parto finis lundie, ye la 29ma di julio, kelka samideani tamen voyajis anke a Zakopane e pasisibe 3 dii. Me supozas, ke ca-instante la majoritato de la partopreninti trovesas ja en sua hemi. Segun kelka mesaji, qui aparis en Idolisto dum la recenta dii, me konstatas joyoze,ke omni konsideras la renkontro esir sucesoza. Anke me konstatas, ke ol esis tre sucesoza. Por me la cayara Ido-renkontro esis partikulare importanta, nam ol esis l'unesma Ido-renkontro en qua me partoprenis. Pluse, ol eventis en la urbo ube me habitas. Me esabis tre kurioza, kad la samideani juos la sejorno en Krakow. Fortunoze me vidas, ke omni es kontenta. Me opinionas, ke la strukturo di la renkontro esis bona - ni havis linguala konferi, ni havis agreabla babiladi en restorerii e ni havis tre agreabla turisma programo. Segun mea opiniono, la konfero-chambro esis apta por nia kunsidi. Tala proporcioni - unalatere la konferi, altralatere la restorerii ube on babilis en amikala rondo e fine la promeni - esas tre bona solvuro ed exemplo por la venonta renkontri. On bezonas la linguo internaciona por mantenar la internaciona amikeso, pro to me pensas, ke esas importanta aranjar tala renkontri omnayare. Dum nia lingual kunsidi ni havis la posibleso konoceskar la maxim nova libro dal Editerio Tia Libro (danke nia amiko Hans) ed anke bone konoceskar la anciena libraro, quin kunportabis la gesiori Neussner. Kelka libri, quin me kompris, esas tre interesanta. Nun me lektas oli e precipue mea atencon kaptis "La Furtita Sigaretuyo" e "D'Mumm Se's".
Me volas dankar ad omni pro lia amikal akompano ed expresar mea  joyo, ke Krakow plezis a la samideani. Quankam asistis nur 14  personi, certe ni povas dicar, ke la Ido-movemento florifas e  la tempi, kande on parolis pri balda desaparo di Ido, ja pasis.  Ido esas linguo dil internaciona amikeso.

Kun saluti,

Igor


 

Kara Igor,
me tre memoras tua diligenta e penoza agado por nia amikalrenkontro apud tua profesional ofico. Me esas tre kontenta pro mirakloza sfero inter la Idisti ed pro la turismala programmo en Wieliczka e Kraków Wawel exemple.
Segun me , Europan Ido-renkontri povus eventor omnayare.Do me intercesas por ol.
 

Kara siorino Akerlund,
joyinta pri nia paroladi me esabis trista, pro kem me ne povis dicar a vu "til bona rivido".
 

He Don,
por me esis agreabla tempo renkontrar la jokema Idisto di Hongkong.
 

Estimata sioro Carnaghan,
ankore me mustas ridetar pro vua gayeso e danko pro vua tre klara pronuncado. Ka ni povas uzar la sequanta frazo kom oficala devizo hike en Europa :
 

POR LA TRANSVIVO DI EUROPAN
KULTURI E LINGUI -
UNIONITA EUROPA BEZONAS
KOMUNA LINGUO IDO .
 

He Vlado,
ni itere posedas Ido-flago , danko e til balda rivido.
 

Kara Hans,
gratitudo pro tua ecelant aktiveso editeriala e pro la bela libreto "Arthur Rimbaud". Regretinde tu ne povis regardar la bela Zakopane e l´Alta Tatra.
 

Estimata gesamideani Neussner,
vi adportis stoko di literaturo a Kraków per grava penadi e sorgis simile por suceso di nia konfero.

Ante omno me dankas amiko Frank pro lua durant aktivesi tre urjanta e sucesoza.

Qua , kar amiki, rimemoras pri nia noktal kantado ante nia hotelo ? Kantez pluse til nexta r
enkontro!

 

Eberhard Scholz

Retro a la frontispico pri Ido-konferi e -renkontri

Retro a la komencpagino dil ULI