10. kappale  –  Dekesma Leciono

 

Possessiivipronominit

Possessiivipronominit muodostetaan liittämällä persoonapronomineihin pääte -a. Yksikön 3. persoonan muodot ilua, elua, olua saadaan, kun kantana ovat täydet muodot ilu, elu, olu (ei lyhennetyt il, el, ol):

mea  -  minun

tua  -  sinun

vua  -  Teidän

 

lua  -  hänen, sen

Jos on tarpeen, voidaan käyttää

ilua  -  (miehestä:) hänen

elua  -  (naisesta:) hänen

olua  -  sen

 

sua  -  hänen / heidän oma, sen / niiden oma

nia  -  meidän

via  -  teidän, (monikollisesti) Teidän

 

lia  -  heidän

Jos on tarpeen, voidaan käyttää

ilia  -  (miehistä:) heidän

elia  -  (naisista:) heidän

olia  -  niiden

 

Huomaa, että suomen kielessä usein riittää pelkkä possessiivisuffiksi:

 

Me vizitis mea dentisto.  -  Kävin (minun) hammaslääkärini luona.

Il vizitis lua (sua) matro.  -  Hän vieraili äitinsä luona.

El perdis ilua parapluvo.  -  Hän kadotti sateenvarjonsa.

Li admiris sua chapeli.  -  He ihastelivat hattujaan.

Ili admiris elia chapeli.  -  He (= miehet) ihastelivat naisten hattuja.

 

Kun käytetään possessiivipronominia, puheena oleva kohde on määräinen:

mea amiko  -  (tämä) minun ystäväni

Idossa voidaan siis tehdä seuraava ero:

amiko di me  -  (eräs) minun ystäväni

 

Konditionaali (ehtotapa)

Konditionaali muodostetaan päätteellä -us:

Me venus, ma me ne havas biciklo.  -  Minä tulisin, mutta minulla ei ole polkupyörää.

Il manjus.  -  Hän söisi.

El drinkus.  -  Hän joisi.

 

Huomaa, että idon konditionaalia käytetään, kun ilmauksessa on mukana jonkinlainen ehto. Suomen kielessä konditionaalia käytetään ehtoilmausten lisäksi mm. kohteliaisuuksissa: Antaisitteko suola-astian? Tulisitko tänne?

 

Vortaro

alonge  -  pitkin

altra  -  toinen, muu

balde  -  pian, äkkiä

balnar  -  kylpeä

desegnar  -  piirtää

filiino  -  tytär

finar  -  loppua

imajo  -  kuva

komencar  -  alkaa, ryhtyä

lavar  -  pestä

nazo  -  nenä

paketo  -  paketti

obliviar  -  unohtaa

perdar  -  menettää, hukata

repozar  -  levätä

ruptar  -  rikkoa, murtaa

sendar  -  lähettää

spegulo  -  peili

servar  -  palvella

tro  -  liian, liikaa

voyo  -  tie

povar  -  voida, kyetä, osata

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me komencus la laboro.

2. El perdus la pekunio.

3. Il ruptus la spegulo.

4. Lia onklino oblivius ol.

5. Olua nazo esus tro mikra.

6. Li finus la drinkaji.

7. Me venus balde, se me povus.

8. Vu desegnus altra imajo.

9. Me ne servus altra damo.

10. La muso manjus la banani.

11. La viro ganus tro multa karti.

12. La matro sendus sua filiino.

13. Me oblivius irar alonge la voyo.

14. Se me povus, me komprus altra domo.

15. La klerko komencus laborar se il povus.

16. Maria repozus, ma el ne havas la tempo.

17. Elua filiino irus, ma la voyo es tro longa.

18. Vu balnus en la rivero, ma es tro kolda.

19. Me lavus la hundo, ma me ne havas la tempo.

20. Li sendus la paketo, ma Jussi perdis ol.

 

Adjektiivien vertailuasteet

Idon vertailuasteet muodostetaan analyyttisesti (suomessa synteettisesti): käytetään siis sanoja plu ‘enemmän’ ja maxim ‘eniten’, mutta suomessa suffikseja -mpi, -in:

granda, plu granda, maxim granda  -  suuri, suurempi, suurin

bela, plu bela, maxim bela  -  kaunis, kauniimpi, kaunein.

 

Vertailtaessa käytetään seuraavia rakenteita:

plu … kam  -  enemmän … kuin

min … kam  -  vähemmän … kuin

tam … kam  -  niin … kuin

ne tam … kam  -  ei niin … kuin

maxim … de  -  eniten (jk)  …  (jstak)

minim … de  -  vähiten (jk) … (jstak)

tre  -  kovin, hyvin

 

Huomaa, että sanasanainen käännös idosta on usein mahdollinen, mutta se vaikuttaa kankealta. Suomen kielessä on muita luontevampiakin ilmauksia, joista osa on synteettisiä:

El esas plu granda kam me.  -  Hän on pitempi kuin minä. = Hän on minua pitempi.

Me esas tam richa kam il.  -  Minä olen niin rikas kuin hän. = Minä olen yhtä rikas kuin hän.

Ol esas la maxim bela de omni.  -  Se on kaikista kaunein. = Se on kaunein.

Me preferas ico kam ito.  -  Minä pidän tätä parempana kuin tuota. = Minä pidän tätä tuota parempana.

Il esas tre brava.  -  Hän on hyvin rohkea.

Maxim bona posible.  -  Niin hyvä kuin mahdollista.

 

Muutamia lisäesimerkkejä:

Me es leda.  -  Olen ruma.

Il es tam leda kam me.  -  Hän on yhtä ruma kuin minä.

El es plu leda kam vu.  -  Hän on Teitä rumempi.

El es la maxim leda.  -  Hän on rumin.

 

Adverbien vertailuasteet on helppo muodostaa, koska adverbit muodostetaan adjektiiveista e-tunnuksella:

bona ‘hyvä’  –›  bone ‘hyvin’  –›  plu bone ‘paremmin’  –› maxim bone ‘parhaiten’

Il lektas plu bone.  -  Hän lukee paremmin.

 

Vortaro

alta  -  korkea

chipa  -  halpa, huokea

danjeroza  -  vaarallinen

fresha  -  tuore

inteligenta  -  älykäs

interesanta  -  kiinnostava

kontenta  -  tyytyväinen, onnellinen

kurta  -  lyhyt

larja  -  leveä, laaja

leda  -  ruma

mola  -  pehmeä

povra  -  köyhä

plena (de)  -  täynnä (jtak)

pura  -  puhdas

quieta  -  hiljainen

simpla  -  yksinkertainen

stupida  -  typerä, tyhmä

vakua  -  tyhjä

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. La arbori es alta.

2. Ta rivero es plu larja.

3. La pomi es chipa.

4. Ca laboro es plu simpla.

5. La banani es plu chipa.

6. Ta aquo es la maxim pura.

7. Ca buxo es plena de banani.

8. Ca voyo es tro danjeroza.

9. Il desegnas la vakua botelo.

10. Ta infanto es tam quieta kam muso.

11. La karno es plu fresha kam la fisho.

12. Mea domo es plu alta kam vua domo.

13. Ilua hundo es la maxim feroca en la urbo.

14. El es la maxim leda puerino en la butiko.

15. Il es la maxim povra instruktisto en ca urbo.

16. La nazo di Jaana es plu kurta kam la nazo di Maria.

17. Li es la maxim kontenta viri en la drinkerio.

18. Ca berjero es plu mola kam ta berjero.

19. Me lektis la maxim interesanta libro en la butiko.

20. Nia filiino es la maxim inteligenta yuno en ta skolo.

 

Edifici (rakennukset)

arto-galerio  -  taidegalleria

balno-baseno  -  uima-allas

biblioteko  -  kirjasto

drinkerio  -  baari, pub

fabrikerio  -  tehdas

farmo-domo  -  maatila, maalaistalo

incendio-domo  -  paloasema

kirko  -  kirkko

policeyo  -  poliisiasema

posto-kontoro  -  postikonttori, postitoimisto

hospitalo  -  sairaala

restorerio  -  ravintola

urbo-domo  -  kaupungintalo

banko  -  pankki

butiko  -  kauppa, myymälä, liike

cinemo  -  elokuvateatteri, elokuvat

domo  -  talo

hotelo  -  hotelli

dometo  -  mökki

faro  -  majakka

moskeo  -  moskeija

palaco  -  palatsi

muzeo  -  museo

teatro  -  teatteri

gareyo  -  (auto)talli

edifico  -  rakennus

kafeerio  -  kahvila

kastelo  -  linna

katedralo  -  tuomiokirkko, katedraali

kazerno  -  kasarmi

kontoro  -  konttori, toimisto

laverio  -  pesula

staciono  -  asema

templo  -  temppeli

kapelo  -  kappeli

skolo  -  koulu

 

Vortifado

-estr- (päällikkö, johtaja, esimies, jne.):

polico  -  poliisi(laitos)  –›  policestro  -  poliisipäällikkö

skolo  -  koulu  –›  skolestro  -  rehtori

urbo  -  kaupunki  –›  urbestro  -  pormestari, kaupunginjohtaja.

 

Vortaro

al = a la  -  (jhk, jnnk)

altra  -  toinen, muu

apologiar  -  pyytää anteeksi

kom  -  kuin, kuten, (jnak)

chera  -  kallis

dejuno  -  lounas

esperar  -  toivoa

maro  -  meri

facar  -  tehdä

forsan  -  ehkä

fru-dejuneto  -  aamiainen

garsono  -  tarjoilija

intencar  -  aikoa

ja  -  jo

jeristo  -  johtaja

juar  -  nauttia

kelka  -  muutama

kelke  -  melko

komprenar  -  ymmärtää

kredar  -  uskoa

omnibuso  -  bussi, linja-auto

lasar falar  -  antaa tippua

pano  -  leipä

parolar  -  puhua

pasar  -  viettää (aikaa)

per  -  (jllak välineellä, keinolla)

quala?  -  kuinka?

quik  -  heti

sat  -  tarpeeksi

sonar  -  soida

to  -  tuo

telefonilo  -  puhelin

neglijar  -  suhtautua välinpitämättömästi

adibe  -  sinne

adube  -  minne

do  -  siis, eli, joten

 

Konversado

En la hotelo (J = jeristo, M = Sioro Mattila)

J: Bon jorno, Sioro Mattila! Me esperas ke vu pasis bona nokto hike en la Rejala Hotelo.

M: Yes, sat bona. Ma la lito ne es tre mola. Ol es kelke harda.

J: Me apologias. Me ne komprenas pro quo. Forsan ulu neglijis sua laboro. Ni donos a vu altra chambro kun nova lito. Ka vu ja manjis fru-dejuneto? Me esperas ke vu juis ol.

M: Fakte no! La ovi esis kolda e la garsono faligis kelka kafeo sur mea pano! Do, me intencas manjar mea dejuno en restorerio.

J: Me parolos quik al garsono. Altra garsono servos vu.

M: Bone, forsan me manjos hike. Me ne savas. Me vizitas hodie la maro. Me prizas balnar. Me iras de hike per la treno.

J: Me kredas ke la treno es chera. La omnibuso es plu chipa. Ho! Pardonez a me! La telefonilo sonas. Til rivido, Sioro Mattila!

 

Questioni 1

(täältä saat vastaukset):

1. Quale nomesas la hotelo?

2. Ka Sioro Mattila pasis bona nokto?

3. Quala esis ilua lito?

4. Quon Sro Mattila manjis kom fru-dejuneto?

5. Kad il juis ilua fru-dejuneto?

6. Qua faligis la kafeo sur ilua pano?

7. Adube Sro Mattila iras hodie?

8. Quon il prizas facar?

9. Quale il iras adibe?

10. Ka la treno es plu chipa kam la omnibuso?

 

Vortaro

butro  -  voi

febla  -  heikko

forta  -  vahva

grava  -  raskas

homo  -  ihminen

lejera  -  kevyt

lenta  -  hidas

margarino  -  margariini

piro  -  päärynä

preferar A (kam B)  -  pitää A:ta B:tä parempana

rapida  -  nopea

 

Generala Questioni

1. Kad elefanto es plu granda kam muso? –› Yes, multople plu granda kam muso.

2. Ka muso es plu lejera kam hundo? –› Yes, plu lejera kam hundo.

3. Ka hotelo es plu mikra kam domo? –› No, genarale plu granda kam domo.

4. Ka vu es la maxim grava homo en vua domo? –› Kompreneble, yes!

5. Ka treno es plu lenta kam biciklo? –› No, treno es plu rapida.

6. Ka homo es plu forta kam gorilo? –› No, homo es multe plu febla kam gorilo.

7. Ka butro es plu chera kam margarino? –› Yes, margarino es plu chipa.

8. Ka vu preferas pomo kam piro? –› Yes, pomo kam piro.

9. Ka la televiziono es plu bona kam la cinemo? –› No, kompreninde ne.

10. Ka vu es la maxim inteligenta homo en vua familio? –› No, regretinde ne.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten ja kysymysten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä aloittaisin työn.

2. Hän menettäisi rahan.

3. Hän rikkoisi peilin.

4. Heidän tätinsä unohtaisi sen.

5. Sen nenä olisi liian pieni.

6. He joisivat (“lopettaisivat”) juomat.

7. Tulisin pian, jos voisin.

8. Te piirtäisitte toisen kuvan.

9. En palvelisi toista rouvaa.

10. Hiiri söisi banaanit.

11. Mies voittaisi liian monta korttia.

12. Äiti lähettäisi tyttärensä.

13. Unohtaisin tulla pitkin tietä.

14. Jos voisin, ostaisin toisen talon.

15. Virkailija alkaisi työskennellä, jos voisi.

16. Maria lepäisi, mutta hänellä ei ole aikaa.

17. Hänen tyttärensä tulisi, mutta matka (= tie) on liian pitkä.

18. Te kylpisitte joessa, mutta se (siinä) on liian kylmä.

19. Pesisin koiran, mutta minulla ei ole aikaa.

20. He lähettäisivät paketin, mutta Jussi on hukannut sen.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Puut ovat korkeita / pitkiä.

2. Tuo joki on leveämpi.

3. Omenat ovat halpoja.

4. Tämä työ on yksinkertaisempi.

5. Banaanit ovat halvempia.

6. Tuo vesi on puhtainta.

7. Tämä laatikko on täynnä banaaneja.

8. Tämä tie on liian vaarallinen.

9. Hän piirtää tyhjää pulloa.

10. Tuo lapsi on hiljainen kuin hiiri.

11. Liha on tuoreempaa kuin kala.

12. Taloni on Teidän taloanne korkeampi.

13. Hänen koiransa on kaupungin hurjin.

14. Hän on kaupan rumin tyttö.

15. Hän on kaupungin köyhin opettaja.

16. Jaanan nenä on lyhyempi kuin Marian (nenä). Jaanan nenä on Marian nenää lyhyempi.

17. He ovat baarin tyytyväisimmät miehet.

18. Tämä nojatuoli on tuota (nojatuolia) pehmeämpi.

19. Minä luin kaupan kiinnostavimman kirjan / kiinnostavinta kirjaa.

20. Tyttäremme on tuon koulun älykkäin tyttö.

 

Questioni 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Ol nomesas la Rejala Hotelo.

2. Yes, sat bone.

3. Ol esis kelke harda.

4. Ilu manjis ovi.

5. No, ilu ne juis ol.

6. La garsono.

7. Ilu iras a la maro.

8. Ilu prizas balnar en la maro.

9. Ilu iras per la treno.

10. No, plu chera.

 

 

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle