3. kappale  –  Triesma Leciono

 

 

Kysymys

Tähän asti olemme tehneet yksinkertaisia väitelauseita kuten

Me vidas la kato. Me tushas la hundo.

Nyt on aika tarkastella, kuinka kysytään.

 

Suomen kielessä on kysymysliite -ko, -kö, jonka vastine idossa on ka / kad. Se on itsenäinen sana, joka sijoitetaan väitelauseen alkuun. Väitelauseen sanajärjestys säilyy myös kysymyslauseessa:

Vu havas kato. ‘Teillä on kissa.’  –›  Ka vu havas kato? ‘Onko Teillä kissa?’

Me manjas ovo. ‘Minä syön munaa.’  –›  Ka me manjas ovo? ‘Syönkö minä munaa?’

Kysymys kohdistuu verbiin, ei siis seuraavaan sanaan. (Huom: Suomessa kysymyksen voi kohdistaa lähes mihin sanaan tahansa: Onko Teillä kissa?, Teilläkö on kissa?, Kissako teillä on?)

 

Kysymyssanalla on kaksi muotoa ka / kad kuten sanalla e / ed ‘ja’. Kumpikin muoto on yhtä kelvollinen, sillä kyse on lähinnä käyttötottumuksesta. Yleensä kad-muotoa käytetään, kun seuraava sana alkaa vokaalilla: Il mustas ‘Hänen täytyy’ –› Kad il mustas? ‘Täytyykö hänen?’

 

Lisäksi käytetään muita kysymyssanoja, esim.

Ube vu lojas? ‘Missä te asutte?’

Vertaa: Kad vu komprenis? ‘Ymmärsittekö?’

 

Vortaro

Opettele seuraavat sanat ulkoa:

a / ad  -  (jhk paikkaan)

blanka  -  valkoinen

irar  -  mennä

nigra  -  musta

parko  -  puisto

rivero  -  joki

venar  -  tulla

arboro  -  puu

bruna  -  ruskea

jupo  -  hame

no  -  ei (lausekielto)

policisto  -  poliisi (ihminen)

portar  -  kantaa, pitää (vaatetta)

yes  -  kyllä (huomaa, että suomessa vastataan verbillä: oletko? - olen.)

bona  -  hyvä

ibe  -  tuolla, tuossa, siellä, siinä

mala  -  paha

ol, olu  -  se

ponto  -  silta

ucelo  -  lintu

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me es. Ka me es?

2. Il es. Kad il es?

3. Vu havas. Ka vu havas?

4. Ka me es bona? No.

5. Ka vu es bela? Yes.

6. Ka Maria portas bela jupo?

7. Yes, el portas bela blanka jupo.

8. Ka la policisto es en la parko?

9. Kad il es en la parko?

10. No, il ne es hike hodie.

11. Ka vu havas nigra hundo?

12. No, me havas bruna hundo.

13. Il drinkas.

14. Kad il drinkas?

15. Ka vu havas kato?

16. Yes, me havas blanka kato.

17. Kad el venas?

18. No, el iras a la ponto.

19. Ka la ucelo drinkas?

20. Ka la ucelo es sur la ponto?

21. No, ol ne es ibe.

22. El manjas.

23. Kad el manjas?

24. Kad el manjas fisho?

25. Ka la fisho es en la aquo?

26. Yes, ol es en la aquo, e la hundo anke.

 

Monikko

Idon monikon tunnus on -i, joka on sopivasti samanlainen kuin yksi suomen monikon tunnuksista.

 

Substantiivin monikko muodostetaan vaihtamalla loppu-o:n tilalle -i: kato  –›  kati ‘kissat’, hundo  –›  hundi ‘koirat’. Tästä poikkeavia muodostustapoja ei ole.

 

Substantiivin määritteenä oleva adjektiivi on muuttumaton:

blanka hundi ‘valkoiset koirat’, nigra kavali ‘mustat hevoset’.

Itsenäisenä (ilman substantiivia) adjektiivista tulee substantiivin kaltainen, jolloin myös adjektiivilla on monikkomuoto:

La blanki e la nigri ‘valkoiset ja mustat’.

 

Määräinen artikkeli: monikollinen le

Monikollista määräistä artikkelia käytetään vain silloin, kun mistään muualta ei ilmene, että kyseessä on monikollinen ilmaus:

Le yes e le no ‘kyllä ja ei (vastaukset)’

Le blanka e le nigra ‘valkoiset ja mustat’.

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. kato, kati.

2. tablo, tabli.

3. Me vidas la kato.

4. Vu vidas la kati.

5. La kati es sur la tabli.

6. La kato dormas dop la flori.

7. La libri es nigra.

8. Kad il prizas pomi?

9. La parki es bela.

10. Maria prizas blanka jupi.

11. Ka vu havas bela jupo?

12. La fishi es en la aquo.

13. La policisti ne es grosa.

14. La policisti chasas la yuni.

15. La musi chasas la kato.

16. La uceli es en la arbori.

17. La uceli es sur la ponti.

18. Ka la yuni es en la arbori?

19. La kavali drinkas la aquo.

20. La flori es en la taso sur la tablo.

 

Vortaro

danko  -  kiitos

durstar  -  olla janoinen

glaso  -  (juoma)lasi

kafeo  -  kahvi

teo  -  tee

me pregas  -  pyydän

yen  -  (ole hyvä) tässä

semblas ke  -  näyttää siltä, että

ma  -  mutta

dezisar  -  toivoa, haluta

hungrar  -  olla nälkäinen

glaso de lakto  -  lasi maitoa

kafeerio  -  kahvila (e:t kuuluvat eri tavuihin)

kuko  -  kakku

taso de kafeo  -  kuppi kahvia

pekunio  -  raha

esar  -  olla

 

Konversado (En la kafeerio inter Petri e Maria.)

P: Bon jorno, Maria! Quale vu standas?

M: Bon jorno, Petri! Me standas bone, danko. E vu?

P: Tre bone, danko. Ka vu durstas?

M: Yes, me durstas. Ube la kafeerio esas?

P: Yen la kafeerio! Ka vu deziras taso de kafeo?

M: No, danko. Me deziras glaso de lakto, me pregas.

P: Ka vu hungras?

M: Yes, me hungras.

P: Ka vu deziras kuko?

M: Yes, me pregas. Me prizas kuki.

P: Hm… Maria… Semblas ke me ne havas mea pekunii… Ka vu havas… pekunio?

 

Exercaro 3

Vastaa kysymyksiin (täältä saat (mahdolliset) vastaukset):

1. Quale vu nomesas?

2. Quale vu standas?

3. Ka vu ofte drinkas lakto?

4. Ka vu havas bela domo?

5. Ka vu havas gardeno?

6. Ka vu havas kato?

7. Ka vu prizas kati?

8. Ka vu havas granda hundo?

9. Ka vu es en la parko?

10. Ka vu hungras?

11. Ka vu prizas kafeo?

12. Ka vu durstas?

13. Ka vu deziras kuko?

14. Ka vu es bona?

15. Ka vu prizas blanka musi?

 

Värit

blanka  -  valkoinen

bruna  -  ruskea

griza  -  harmaa

purpura  -  sinipunerva, purppura

reda  -  punainen

verda  -  vihreä

blua  -  sininen

flava  -  keltainen

nigra  -  musta

oranjea  -  oranssi

rozea  -  vaaleanpunainen

violea  -  violetti, sinipunainen

 

Imperatiivi

Idon imperatiivi muodostetaan vaihtamalla infinitiivin as-tunnus ez-päätteeseen (muista ääntää tarpeeksi tarmokkaasti loppuun asti): drinkas  –›  drinkez ‘juo’, manjas  –›  manjez ‘syö’, venas  –›  venez ‘tule’. Idossa ei eroteta lukua, joten merkitys voi olla myös ‘juokaa, syökää, tulkaa’.

 

Vortaro

apertez  -  avaa, avatkaa

irez  -  mene, menkää

pozez  -  pane, pankaa

sideskez  -  istu(udu), istu(utu)kaa

tushez  -  koske, koskekaa

donez  -  anna, antakaa

klozez  -  sulje, sulkekaa

levez  -  nosta, ota, nostakaa, ottakaa.

staceskez  -  nouse ylös, nouskaa ylös

krayono  -  (lyijy)kynä

adsur  -  (jnk päälle, ylle)

 

Exercaro 4

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Staceskez!

2. Sideskez!

3. Apertez la buxo!

4. Manjez la pomo!

5. Apertez la libro!

6. Apertez la pordo!

7. Klozez la libro!

8. Klozez la fenestro!

9. Tushez la stulo!

10. Tushez la fenestro!

11. Drinkez vua kafeo!

12. Levez la libro!

13. Levez la stulo!

14. Levez la krayono!

15. Donez la libro a me!

16. Pozez la taso adsur la tablo!

17. Pozez la plado adsur la stulo!

18. Pozez la krayono adsur la tablo!

19. Pozez la libro e la krayono adsur la stulo!

 

Eläimet

Huomaa, että seuraavat eläinten nimitykset voivat merkitä sekä urosta että naarasta. Eronteon keinot esitetään seuraavassa kappaleessa.

anado  -  ankka, sorsa

cervo  -  peura

gorilo  -  gorilla

hundo  -  koira

kato  -  kissa

kavalo  -  hevonen

leopardo  -  leopardi

muso  -  hiiri

porko  -  sika

simio  -  apina

volfo  -  susi

bovo  -  lehmä, härkä

elefanto  -  norsu

hano  -  kana, kukko

kamelo  -  kameli

kapro  -  vuohi

krokodilo  -  krokodiili

leono  -  leijona

mutono  -  lammas

tigro  -  tiikeri

urso  -  karhu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä olen. Olenko minä?

2. Hän (= mies) on. Onko hän?

3. Teillä on. Onko Teillä?

4. Olenko minä hyvä? Et (ole).

5. Oletteko te kaunis? Olen.

6. Pitääkö Maria kaunista hametta?

7. Kyllä, hän pitää kaunista valkoista hametta.

8. Onko poliisi puistossa?

9. Onko hän (= mies) puistossa?

10. Ei (ole), hän ei ole täällä tänään.

11. Onko Teillä musta koira / mustaa koiraa?

12. Ei (ole), minulla on ruskea koira.

13. Se juo. Se on juomassa.

14. Juoko se? Onko se juomassa?

15. Onko Teillä kissa / kissaa?

16. On, minulla on valkoinen kissa.

17. Tuleeko hän (= nainen)?

18. Ei (tule), hän menee sillalle.

19. Juoko lintu? / Onko lintu juomassa?

20. Onko lintu sillalla?

21. Ei (ole), se ei ole siellä.

22. Hän (= nainen) syö.

23. Syökö hän?

24. Syökö hän kalaa?

25. Onko kala vedessä?

26. On, se on vedessä, ja koirakin on.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. kissa, kissat.

2. pöytä, pöydät.

3. Minä näen kissan.

4. Te näette kissat.

5. Kissat ovat pöydillä.

6. Kissa nukkuu kukkien takana.

7. Kirjat ovat mustat / mustia.

8. Pitääkö hän (= mies) omenista?

9. Puistot ovat kauniita.

10. Maria pitää valkoisista hameista.

11. Onko Teillä kaunista hametta?

12. Kalat ovat vedessä.

13. Poliisit eivät ole lihavia.

14. Poliisit ajavat nuoria takaa.

15. Hiiret jahtaavat kissaa.

16. Linnut ovat puissa. Lintuja on puissa.

17. Linnut ovat silloilla. Lintuja on silloilla.

18. Ovatko nuoret puissa?

19. Hevoset juovat vettä.

20. Kukat ovat kupissa pöydällä.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Me nomesas … (oma nimesi).

2. Me standas tre bone.

3. Yes, me tre ofte drinkas lakto.

4. Yes, me havas bela ma mikra domo.

5. Yes, me havas mikra gardeno.

6. No, me ne havas un.

7. No, me ne prizas kati.

8. No, me nek prizas hundo. (nek ‘ei myöskään’)

9. Yes, me es en la parko.

10. Yes, me es grosa e sempre hungras.

11. Yes, me tre prizas kafeo.

12. No, me ne durstas ma me hungras.

13. Yes, me multe deziras kuko. (multe ‘paljon’)

14. Yes, me es tre bona segun me. (segun ‘jnk mukaan’)

15. No, no, me ne prizas musi.

 

Exercaro 4 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Nouse! Nouskaa!

2. Istu! Istukaa!

3. Avaa / avatkaa laatikko!

4. Syö / syökää omena!

5. Avaa / avatkaa kirja!

6. Avaa / avatkaa ovi!

7. Sulje / sulkekaa kirja!

8. Sulje / sulkekaa ikkuna!

9. Koske / koskekaa tuolia!

10. Koske / koskekaa ikkunaa!

11. Juokaa kahvinne!

12. Nosta / nostakaa kirja!

13. Nosta / nostakaa tuoli!

14. Nosta / nostakaa kynä!

15. Anna / antakaa kirja minulle!

16. Pane / pankaa kuppi pöydälle!

17. Pane / pankaa lautanen tuolille!

18. Pane / pankaa kynä pöydälle!

19. Pane / pankaa kirja ja kynä tuolille!

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle