5. kappale  –  Kinesma Leciono

 

 

Persoonapronominit

Tähän mennessä on jo esitelty monta persoonapronominia. Tutut ja uudet on koottuna tähän (käännöksinä on myös akkusatiivimuodot muistutuksena objektisesta käytöstä):

me  -  minä; minua, minut

tu  -  sinä; sinua, sinut

vu  -  Te; Teitä, Teidät

il, ilu  -  (miespuolisista:) hän; häntä, hänet (joskus on pakko ilmaista suomeksi tarkemmin: mies, Pekka …)

el, elu  -  (naispuolisista:) hän; häntä, hänet (joskus on pakko ilmaista suomeksi tarkemmin: nainen, Liisa …)

ol, olu  -  se; sitä, sen

lu  -  (mies- ja naispuolisista:) hän; se (= yhdistettynä ilu, elu, olu)

ni  -  me; meitä, meidät

vi  -  te; teitä, teidät

ili  -  (miespuolisista yksilöistä) he; heitä, heidät

eli  -  (naispuolisista yksilöistä) he; heitä, heidät

oli  -  ne; niitä

li  -  he, heitä, heidät; ne, niitä (lu-pronominin monikko = ili, eli, oli)

on  -  (yleinen persoona tai passiivisen ilmauksen subjekti; suomen kielessä ei ole vastinetta, esim. Kun lukee, oppii. Kun luetaan, opitaan.)

 

on-sanan käyttö voi olla suomenkieliselle hankalaa:

On dicez to quon on volas.  -  Sanottakoon (se), mitä halutaan. (Kukin) sanokoon, mitä haluaa.

 

Refleksiivinen yksikön 3. persoonan pronomini on su. Tekeminen kohdistuu itseen, joten suomessa käytetään -utu- ja -yty- tai lyhyempiä -u- ja -y-johdoksia:

Il lavas su.  -  Hän peseytyy.

Li lavas su.  -  He peseytyvät.

su-sana toimii myös määritteenä (a-pääte) ja itsenäisenä, jolloin siihen liittyy mm. monikon -i:

Il manjis sua pomi, el manjis sui.  -  Mies (= hän) söi omia omeniaan, nainen (= hän) söi omiaan.

 

Muissa persoonissa käytetään subjektin mukaista pronominia:

Me lavas me.  -  Minä peseydyn.

Vu lavas vu.  -  Te peseydytte.

 

Huomaa:

(1) tu ‘sinä’ on varattu tuttavalliseen käyttöön, esim. kun

– puhutaan perheenjäsenelle

– puhutaan läheiselle ystävälle

– puhutaan pienelle lapselle

– puhutaan (mahdollisesti) eläimelle tai lemmikille.

(2) vu ‘Te’ on varattu hieman virallisempaa käyttöön kuin tu. (Suomen kielen Te saattaa olla monesti liiankin virallinen ja etäännyttävä, mikä ei liity idon sanan käyttöön.)

(3) vi on monikko sanasta tu (eli sen merkitys on ‘te’) ja sanasta vu (eli sen merkitys on monikollinen ‘Te’). Yksi sana siis kattaa molemmat käytöt, jolloin puhuteltavan joukon yhtä osaa voidaan teititellä ja samalla toista osaa sinutella.

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me

2. Ni

3. El

4. Il

5. Ol

6. Li

7. Tu

8. Vu

9. Tu

10. Vi

11. Ka vu es bona?

12. Me es dentisto.

13. Vu es mediko.

14. Tu es bela.

15. Ol es en la domo.

16. Vi es bona mediki.

17. Il havas bona amiko.

18. Ni lektas vua libri.

19. El prizas bela flori.

20. Li chasas la kavali.

 

Mennyt aika

Edellisissä kappaleissa verbit ovat olleet preesens-muotoisia eli niissä on ollut pääte -as. Kun vaihdetaan päätteeksi -is, saadaan menneen ajan muoto. Suomessa persoona ilmenee aina päätteestä, joten persoonapronomini ei ole aina välttämätön:

el kantis  -  (hän) lauloi / oli laulamassa

me manjis  -  (minä) söin / olin syömässä

 

Tämä is-pääte kattaa kaikki suomen kielen menneen ajan muodot ja ilmaisutavat: lauloi, on laulanut, oli laulanut, oli ollut laulamassa, jne.

 

Voi tuntua siltä, että näin monen suomen kielen muodon korvaaminen yhdellä ainoalla idon muodolla voisi aiheuttaa sekaannuksia. On kuitenkin harvoin sellainen tilanne, jossa sekaannusta tai epäselvyyttä syntyisi. Opimme myöhemmin, kuinka mahdolliset epäselvyydet ja epätarkkuudet voidaan välttää.

 

Pääte -is ei ole ainoa keino menneen ajan ilmaisemiseen, mutta se on helpoin ja kätevin.

 

Verbit

Preesensin infinitiivi on -ar (muista paino -ár):

kredar  -  uskoa, luottaa

donar  -  antaa

 

Indikatiivin preesens-muoto päättyy -as:

me kredas  -  (minä) uskon, luotan

me donas  -  (minä) annan

 

Menneen ajan infinitiivin on -ir (muista paino -ír):

kredir  -  uskoa, luottaa

donir  -  antaa

Suomen kielessä ei ole keinoa infinitiivin menneen ajan ilmaisemiseen, joten tämä seikka täytyy erityisesti pitää mielessä.

 

Indikatiivin menneen ajan muoto päättyy -is:

me kredis  -  (minä) uskoin, olen uskonut (jne.)

me donis  -  (minä) annoin, olen antanut (jne.)

 

Vortaro

Opettele seuraavat sanat ulkoa:

ek  -  (ulos jstak)

fabrikerio  -  tehdas

fantomo  -  aave, kummitus

foresto  -  metsä

heme  -  kotona

malada  -  sairas, kipeä

multa  -  paljon, monta

nova  -  uusi

pro  -  (jnk takia, puolesta, vuoksi)

querar  -  hakea, noutaa

restar  -  olla, pysyä

tro  -  liian

wiskio  -  viski

nam  -  (konjunktio) siksi että, koska

pro ke  -  (konjunktio) koska

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me es.

2. Me esis.

3. Me havas.

4. Me havis.

5. Ni iras. Ni iris.

6. Il iris.

7. Me iras.

8. Me iris.

9. Me vizitis.

10. Il vizitis.

11. Il manjis.

12. Me manjas.

13. El laboras.

14. El laboris.

15. La hundo drinkis.

16. Il havis granda kuko.

17. Me anke drinkis wiskio.

18. Li lektis multa libri.

19. Me iris a la foresto.

20. Me vizitis la fabrikerio.

21. Me iris a la nova drinkerio.

22. Ol drinkis wiskio.

23. Ni iris aden la gardeno.

24. Me drinkis tro multa wiskio.

25. La nova instruktisto vidis vi.

26. Me promenis ek la urbo.

27. La mediko restis heme.

28. Mea hundo queris la mediko.

29. En la foresto me vidis fantomo.

30. El ofte laboris en la fabrikerio.

31. Me esis malada pro la wiskio.

32. Ma la mediko esis anke malada ed il ne venis.

 

Vortaro

ante nun  -  tätä ennen, sitten

amiko  -  ystävä

dio  -  päivä

facar  -  tehdä

facila  -  helppo

fine  -  lopulta

horo  -  tunti

ja  -  jo  (huom. muista j-äänteiden erot)

kelka  -  muutama

komencar  -  alkaa

komprenar  -  ymmärtää

kordiala  -  sydämellinen

kun  -  (jnk) kanssa, kera

kurta  -  lyhyt

lektar  -  lukea

laute  -  ääneen

lernar  -  oppia, opiskella

letro  -  kirje

linguo  -  (puhuttu) kieli

nova  -  uusi

omna-die  -  joka päivä

oportar  -  olla tarpeellista

pose  -  myöhemmin, sittemmin

saluto  -  tervehdys

sempre  -  aina

skribar  -  kirjoittaa

studiar  -  opiskella

texto  -  teksti

traduko  -  käännös

trovar  -  huomata, havaita

dum  -  (jnk aikana, ajan)

ye  -  (yleisprepositio, kun mikään muu ei ole sovelias)

 

Letro (pri linguo internaciona)

Ka vu ja lernas la nova linguo internaciona?

Me komencis studiar ol ye kelka dii ante nun, e me trovas ke ol esas vere tre facila.

Omna-die me lektas texto dum un horo; me sempre lektas laute, nam oportas ke ni tre ofte lektez laute.

Pose me facas kurta traduko e fine me skribas letro en la nova linguo.

Ka vu komprenas to?

Kun kordiala saluto, Vua amiko.

 

Vortifado

Tässä on muutama tarpeellinen johdin. Huomaa, että idon säännönmukainen sananmuodostus tuottaa toisinaan, melkeinpä usein, sellaisia sanoja, joille ei ole lyhyttä ja nasevaa vastinetta suomen kielessä.

 

-er- (se joka tekee jotakin tavan, harrastuksen yms. takia):

fumero  -  tupakoitsija

voyajero  -  matkustaja

 

-er- (myös eläimistä ja esineistä, jotka tekevät jotakin määrätavalla):

reptero  -  matelija

remorkero  -  hinaaja(-alus)

 

-ist- (se joka tekee jotakin ammatikseen):

koquisto  -  kokki

instruktisto  -  opettaja

skribisto  -  kirjailija

artisto  -  taiteilija, artisti

dentisto  -  hammaslääkäri

fotografisto  -  valokuvaaja (vrt. fotografero ‘valokuvien näppäilijä, valokuvaharrastaja’)

 

-ist- (myös puolueen, koulukunnan, ajatuksen yms. kannattajasta):

Idisto  -  idisti, idon kannattaja, idon harrastaja

komunisto  -  kommunisti

socialisto  -  sosialisti

idealisto  -  idealisti

 

-ism- (järjestelmä, oppijärjestelmä, puolue yms.):

socialismo  -  sosialismi

Katolikismo  -  katolilaisuus

 

-an- (se joka on jonkin yhteisön, maan, kaupungin yms. jäsen, osakas yms.):

partisano  -  partisaani

societano  -  seuran jäsen

Parisano  -  pariisilainen

Kanadano  -  kanadalainen

 

-ier- (se jota jokin kantaa, luonnehtii yms.):

pomiero  -  omenapuu

roziero  -  ruusupensas

milioniero  -  miljonääri

 

-ier- (myös erilaisista kantavista esineistä yms.):

plumiero  -  kynäteline

sigariero  -  sikariholkki

 

Huomaa, että johdin liitetään vartaloon, eli sanaluokkaa osoittava pääte ajatellaan ensin poistetuksi:

skribas ‘kirjoittaa’  –›  skrib-  –›  skribisto ‘kirjailija’

polico ‘poliisi(laitos)’  –›  polic-  –›  policisto ‘poliisi’.

 

Vortaro

chambro  -  huone

desneta  -  epäsiisti

dormo-chambro  -  makuuhuone

facar  -  tehdä

fakte  -  tosi asiassa

fratulo  -  veli

heme  -  kotona

hemo  -  koti

kande  -  kun

koquar  -  keittää, laittaa ruokaa

koquero  -  kokki

laborar  -  työskennellä, tehdä työtä

ledro  -  nahka

ma  -  mutta

matro  -  äiti

neta  -  siisti

netigar  -  puhdistaa, siivota

nia  -  meidän

nun  -  nyt

nur  -  vain

plastiko  -  muovi

puero  -  lapsi (alle 7-vuotias)

restar  -  olla, pysyä

shuo  -  kenkä

shu-fabrikerio  -  kenkätehdas

tota  -  koko(nainen)

 

Muutama sana sukupuolesta

Kuten olemme nähneet, elollista oliota tarkoittavasta sanasta voidaan muodostaa uros- ja naaraspuolista merkitsevä muoto johtimilla -ul- ja -in-. Siten sanan perusmuoto on merkitykseltään neutraali. Alun perin tästä ei ollut poikkeusta. Kuitenkin on todettu käytännölliseksi ottaa idon sanastoon muutama sukupuolisidonnainen sana, esim. patro ‘isä’, matro ‘äiti’, viro ‘mies’, muliero ‘nainen’, luonnollisten kielten tapaan.

 

Vortifado

Tässä on muutama johdin lisää:

 

-id- (se joka on jonkun / jonkin jälkeläinen):

Izraelido  -  israelilainen

 

bo- (se joka on sukua avioliiton yms. kautta):

bopatro  -  appi

 

Mea Matro

Mea matro restas heme. El laboras en la hemo. El netigas la chambri. Me es neta, ma mea fratulo es tre desneta. Do la matro ofte netigas nia dormo-chambro. Fakte la matro netigas la tota domo. El anke koquas por ni. El es tre bon koquero. Kande me esis puero, el laboris en la shu-fabrikerio. El produktis shui ek ledro e plastiko. Nun el ne laboras en la fabrikerio ma el laboras nur por ni. El es tre bona matro.

 

Adverbi

Adverbi ilmaisee mm. tekemisen aikaa, paikkaa tai tapaa. Suomessa tapaa ilmaisevissa sanoissa käytetään usein sti-johdinta, esim. kauniisti, nopeasti. Aikaa ilmaisevat esim. aamulla, eilen, huomenna. Kaikkien erilaisten adverbien vastineissa on idossa -e.

 

Idossa jokaisesta a-loppuisesta adjektiivista voidaan muodostaa e-adverbi:

mala ‘huono’  –›  male ‘huonosti’

rapida ‘nopea’  –›  rapide ‘nopeasti’

danjeroza ‘vaarallinen’  –›  danjeroze ‘vaarallisesti’.

 

Vortaro

rapida  -  nopea

ecelanta  -  loistava

ecelante  -  loistavasti

multa  -  paljon (jtak)

multe  -  kovasti, paljon (”paljosti”)

treno  -  juna

 

Exercaro 3

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Il laboras bone.

2. Il instruktas male.

3. La puero es bona.

4. La instruktisto es mala.

5. La treno iris rapide.

6. El koquas ecelante.

7. Li multe prizas kuki.

8. Ni vidis la rapida treno.

9. La koquisto es ecelanta.

10. Il havas multa amiki.

 

Vortaro

alumeto  -  tulitikku

butiko  -  kauppa

butikisto  -  kauppias

certe  -  varmasti

chanco  -  onni

desfortunoza  -  onneton, epäonninen

fino  -  loppu

helpar  -  auttaa

hiere  -  eilen

hodie  -  tänään

kliento  -  asiakas

kun  -  kanssa, kera, mukana

matino  -  aamu

merkato  -  kauppa(keskus)

monato  -  kuukausi

o, od  -  tai

obliviar  -  unohtaa

pagar  -  maksaa

paketo  -  paketti

pro  -  (jnk) vuoksi, takia

pro quo  -  miksi, minkä takia

quo  -  joka, mikä

sempre  -  aina

servar  -  palvella

sigareto  -  savuke

vakanco  -  loma(päivä)

vetero  -  sää

ye  -  (yleisprepositio)

 

Konversado

En la butiko (B = butikisto, M = Maria)

B: Bon matino, Maria! Quon vu deziras?

M: Bon matino, Sioro Harju! Me deziras paketo de sigareti e buxo de alumeti por mea matro, ed anke botelo de lakto.

B: Ka vu pagas nun o ye la fino di la monato?

M: Me ne pagas nun. Me obliviis mea pekunio. Fakte, Petri havas ol, ed il es en la merkato. Ka Siorino Harju ne helpas vu hodie?

B: No, el havas vakanco. El iris hiere a Tampere.

M: El certe havas bona chanco. La vetero es bela. Pro quo vu ne iris kun el?

B: Pro la butiko. Me restas hike e servas la klienti.

M: Butikisti es tre desfortunoza.

B: Yes, ni sempre laboras.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä.

2. Me.

3. (Naisesta:) Hän.

4. (Miehestä:) Hän.

5. Se.

6. He; ne.

7. (Läheiselle ystävälle:) Sinä.

8. (Tuntemattomalle henkilölle:) Te.

9. (Puhuessasi esim. koiralle:) Sinä.

10. Te; (monikossa:) Te.

11. Oletteko Te hyvä?

12. Minä olen hammaslääkäri.

13. Te olette hammaslääkäri.

14. Sinä olet kaunis.

15. Se on talossa.

16. Te olette hyviä lääkäreitä.

17. Hänellä (= mies) on hyvä ystävä.

18. Me luemme Teidän kirjojanne.

19. Hän (= nainen) pitää kauniista kukista.

20. He jahtaavat hevosia.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä olen.

2. Minä olin.

3. Minulla on.

4. Minulla oli.

5. Me tulemme. Me tulimme.

6. Hän tuli.

7. Minä tulen.

8. Minä tulin.

9. Minä kävin.

10. Hän kävi.

11. Hän söi.

12. Minä syön.

13. Hän työskentelee.

14. Hän työskenteli.

15. Koira joi.

16. Hänellä oli iso kakku.

17. Minäkin join viskiä.

18. He lukivat monta kirjaa.

19. Minä menin metsälle (päin).

20. Minä kävin tehtaassa. (“tehtaan”)

21. Minä menin uudelle baarille.

22. Se joi viskiä.

23. Me menimme puutarhaan.

24. Minä join liian paljon viskiä.

25. Uusi opettaja näki teidät.

26. Minä kävelin kaupungista.

27. Lääkäri pysyi kotona.

28. Minun koirani haki lääkärin.

29. Metsässä me näimme aaveen.

30. Hän työskenteli usein tehtaassa.

31. Minä olin kipeä viskin takia.

32. Mutta lääkärikin oli sairas eikä hän tullut.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Hän tekee työtä hyvin.

2. Hän opettaa huonosti.

3. Lapsi on hyvä.

4. Opettaja on huono.

5. Juna kulki nopeasti.

6. Hän laittaa ruokaa hyvin.

7. He pitävät kakuista kovasti.

8. Me näimme nopean junan.

9. Kokki on loistava.

10. Hänellä on paljon ystäviä.

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle