7. kappale  –  Sepesma Leciono

 

Tuleva aika

Tulevan ajan eli futuurin pääte on -os.

Me iros.  -  Minä menen.

Ni vidos.  -  Me näemme. Me tulemme näkemään.

 

Suomen kielessä ei ole erityistä futuurin tunnusta vaan sen tehtävää hoitaa preesens. Milloin tekeminen on ajateltu tapahtuvan tulevaisuudessa, ilmenee suomen kielessä

– lauseyhteydestä: Pian sataa.

– semantiikasta: Keppi kaatuu hiekassa.

– objektin sijamuodosta: Luen kirjan.

 

Vortaro

armoro  -  (astia)kaappi

audar  -  kuulla

batar  -  iskeä, lyödä

dansar  -  tanssia

dansisto  -  (ammatti)tanssija

dop  -  takana

fumar  -  tupakoida

gustar  -  maistaa

juar  -  nauttia

klimar  -  kiivetä

klimero  -  kiipijä

kolino  -  mäki, kukkula

monto  -  vuori

morge  -  huomenna

vilajo  -  kylä

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me esas. Me esis. Me esos.

2. Vu havas. Vu havis. Vu havos.

3. Il regardas. Il regardis. Il regardos.

4. Tu dansas bone.

5. La automobilo es granda.

6. Me batos vi.

7. Me helpos il. / Me helpos ad il.

8. Me ne fumas.

9. Ka vu manjos hodie?

10. La klimero venos.

11. Ka ni dansos morge?

12. Me gustos la kuko.

13. Tu juos la biro.

14. La instruktisto fumis.

15. Me divenos dentisto.

16. La vetero es varma hodie.

17. Ka ni fumos sigareto?

18. La hundo di Ville audis la yunino.

19. La uceli kantos morge.

20. La instruktisto ne audis li.

21. Il ne batos la mikra hundo.

22. La dansisto ne dansos hodie.

23. Il pozis la manjajo aden la armoro.

24. La grosa muso manjos la pomo.

25. La porko ne dormos en mea lito!

26. La kamionisto drinkos la wiskio.

27. La fantomo ne aparos dum la jorno.

28. La yuna klimero helpis (a) la olda soldato.

29. El ne klimos la kolino dop la vilajo.

30. La klimero klimos la monto dum la nokto.

 

Kardinaaliluvut

1  -  un

2  -  du

3  -  tri

4  -  quar

5  -  kin

6  -  sis

7  -  sep

8  -  ok

9  -  non

10  -  dek

11  -  dek e un

12  -  dek e du

13  -  dek e tri

14  -  dek e quar

15  -  dek e kin

16  -  dek e sis

17  -  dek e sep

18  -  dek ed ok

19  -  dek e non

20  -  duadek (= du-a-dek  e.c.)

21  -  duadek ed un

22  -  duadek e du

23  -  duadek e tri

30  -  triadek

40  -  quaradek

50  -  kinadek

60  -  sisadek

70  -  sepadek

80  -  okadek

90  -  nonadek

99  -  nonadek e non

100  -  cent

101  -  cent ed un

124  -  cent e duadek e quar

200  -  duacent

400  -  quaracent

1000  -  mil

2000  -  duamil

3700  -  triamil e sepacent

1,000,000  -  miliono

Kappaleessa 6 opit luvut 1–10. Kuten huomaat yltä, loput luvut ovatkin helppoja. ‘Yksitoista’ on dek e un (eli “kymmenen ja yksi”), ‘kaksitoista’ on dek e du (“kymmenen ja kaksi”) aina ‘yhdeksääntoista’ asti dek e non (“kymmenen ja yhdeksän”). ‘Kaksikymmentä’ on duadek (du-a-dek, “kaksi kertaa kymmenen”). ‘Kolmekymmentä’ on triadek, jne. ‘Neljäkymmentäyksi’ on quaradek e un (“neljä kertaa kymmenen ja yksi”), ‘556’ on kinacent e kinadek e sis (“viisi kertaa sata ja viisi kertaa kymmenen ja kuusi”).

 

Vortaro

amorar  -  rakastaa

banano  -  banaani

ca  -  tämä, tällainen

disko  -  levy

durstoza  -  janoinen, janoisa

forketo  -  haarukka

fratino  -  sisko, sisar

klaso  -  luokka

fratulo  -  veli

gorilo  -  gorilla

hungroza  -  nälkäinen

kantisto  -  laulaja

infanto  -  lapsi (alle 7-vuotias)

kopiuro  -  kopio

kuliero  -  lusikka

kultelo  -  veitsi

lampo  -  lamppu

letro  -  kirje

letro-portisto  -  kirjeenkantaja, postimies

lia  -  heidän

onklino  -  täti

pantalono  -  housut

pendar  -  riippua

per  -  jllak välineellä

plafono  -  (sisä)katto

planko-sulo  -  lattia

ta  -  tämä

tir-kesto  - (veto)laatikko

sua  -  hänen

 

Huomaa:

(1) amoras merkitsee esim. miehen ja naisen välistä rakastamista. Vrt. amas, joka tarkoittaa esim. äidin ja lapsen, sisaren ja veljen välistä rakastamista.

(2) per merkitsee ‘jllak välineellä’:

Il batis me per bastono. ‘Hän löi minua kepillä.’

Vrt. kun ‘jnk kanssa, jk mukana’:

Il iris kun el a la parko. ‘Mies meni naisen kanssa puistoon.’

Vrt. a ‘jnk kanssa’:

Havez pacienteso a me. ‘Ole kärsivällinen minun kanssani.’

(3) pantalono on yksi vaatekappale, vaikka suomeksi sanotaankin monikollisesti ‘housut’. Idon monikollinen pantaloni on ‘monet housut’. Samoin myös binoklo ‘silmälasit’.

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Duadek kavali.

2. Triadek infanti.

3. Cent kulteli.

4. Quaradek e quar letri.

5. Kinadek ed ok kulieri.

6. Sisadek e tri kopiuri.

7. Nonadek ed un gorili.

8. Mea matro havas dek e sis kati.

9. Lia instruktisto havas okadek diski.

10. Mea onklino havas sepadek e un flori.

11. Morge me skribos dek e du letri.

12. La gorilo di mea onklino manjis dek e kin banani.

13. La triadek soldati dormis sur la planko-sulo.

14. Triadek e sis lampi pendis de la plafono.

15. En ta urbo laboras sepadek e sis durstoza letro-portisti.

16. La quaradek kulteli esis en la tir-kesto di ca tablo.

17. Hodie la yuni di ca klaso fumis duadek sigareti.

18. Mea yuna fratino trovis cent e du forketi en la armoro.

19. La nonacent e nonadek e non hungroza infanti batis la tablo per sua kulieri.

20. La du kantisti vendis duacenta-mil kopiuri de sua nova disko, ‘Me amoras tu’.

 

Vortifado

-il- (väline, jolla tehdään kantasanan ilmoittamaa tekemistä):

pektar  -  kammata  –›  pektilo  -  kampa

skribar  -  kirjoittaa  –›  skribilo  -  kirjoitusväline (lyijykynä, kuulakärkikynä, jne.)

brosar  -  harjata  –›  brosilo  -  harja

plugar  -  aurata  –›  plugilo  -  aura

pafar  -  ampua  –›  pafilo  -  ampuma-ase

barar  -  estää  –›  barilo  - este

fotografar  -  valokuvata  –›  fotografilo  -  kamera.

 

Lisäksi on käytössä monia instrumenttia tarkoittavia erityissanoja:

klefo  -  avain

martelo  -  vasara

Tällaisista sanoista muodostetaan verbejä, jotka merkitsevät tämän välineen käyttämistä:

klefagar  -  lukita

martelagar  -  vasaroida.

 

Vortaro

mixar  -  sekoittaa

tranchar  -  leikata

brosar  -  harjata

fotografar  -  valokuvata

ludar  -  leikkiä, pelata, näytellä

apertar  -  avata

natar  -  uida

 

Huomaa, että suffikseilla voidaan muodostaa tilapäinen viitteellinen sana, jos ei tiedä oikeaa sanaa.

 

Exercaro 3

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. tranchilo.

2. mixilo.

3. brosilo.

4. fotografilo.

5. natili.

6. ludilo.

7. apertilo.

 

Vortaro

amiko  -  ystävä

chokolado  -  suklaa

demandar  -  kysyä

donacajo  -  lahja

hiere  -  eilen

ja  -  jo

komprenende  -  tottakai

kunportar  -  tuoda

ludilo  -  lelu

nasko-dio  -  syntymäpäivä

nia  -  meidän

omna  -  kaikki

peco  -  pala, kappale

partio  -  juhlat

prenez!  -  ottakaa!, ota!

saluto!  -  terve!, hei!

sukrajo  -  makeinen

til  -  (jhk) asti, saakka

tua  -  sinun

vere  -  todella

yaro  -  vuosi

Quante tu evas?  -  Kuinka vanha olet?

Me evas sep yari.  -  Olen 7-vuotias.

 

Konversado

Sur la strado (A = Antti, P = Pekka)

A: Saluto, Pekka! Quale tu standas?

P: Saluto, Antti! Hodie es mea nasko-dio.

A: Vere? Quante tu evas?

P: Me evas non yari. Me havis multa ludili: Kamiono, automobilo, soldati e sukraji. Morge me havos mea partio. Ka tu venos? Mea matro ja demandis a tua matro.

A: Ka mea matro dicis ‘yes’?

P: Komprenende!

A: Qui venas a la partio?

P: Omna nia amiki. Li kunportos donacaji. Yen, prenez sukrajo e peco de chokolado!

A: Danko.

P: Til la partio.

A: Til la partio.

 

Yleisiä kysymyksiä

Quakolora?  -  Minkä värinen?

Ube?  -  Missä? Mihin?

Qua?  -  Kuka?

Quo?  -  Mikä? Mitä?

 

Che vu  -  Teillä. Teidän luona. Teidän kotona.

Posdimezo  -  Iltapäivä.

Vespero  -  Ilta.

 

1. Quakolora es la pordo? –› Ol es blanka quale nivo (‘lumi’).

2. Ube vu dormas? –› En la lito kun mea amorata (‘rakas’) spozino.

3. Ka vu dormas dum la jorno? –› No, kompreneble ne. Me sempre devas laborar.

4. Ka vu havas blua automobilo? –› Yes, nam la blua esis chipa (‘halpa’).

5. Ka vu drinkas biro? –› No, me esas anti-alkoholisto.

6. Ka vu havas fisheyo che vu? –› Fisheyo che me? Ho, no, ridinde no.

7. Ka vu promenas en la nokto? –› Promenar? No, me pavoras (‘pelätä’) de la nokto.

8. Ka vu laboras en la posdimezo? –› Yes, komprenende. Qua laboras por me?

9. Ka vu drinkas kafeo dum la matino? –› Yes, matine kafeo komplete vekigas (‘herättää’) me.

10. Quakolora es kafeo? –› Generale ol es nigra ma bruna kande kun lakto.

11. Ka vu iras a la skolo dum la vespero? –› No, me ne prizas skoli.

12. Quo es sur la tablo? –› Mea libri. Me lektas libri pri vasta (‘laaja’) temi.

13. Qua lojas che vu? –› Nulu lojas che me. Mea domo es tre mikra.

14. Ube vu lojas? –› En la strado di Ben-Yehuda.

15. Ka vu havas fratino? –› Yes, me havas un fratino.

 

Liikkumisvälineet

aero-navo  -  ilmalaiva

aeroplano  -  lentokone

auto(mobilo)  -  auto

balonego  -  kuumailmapallo

batelo  -  vene

biciklo  -  polkupyörä

dilijenco  -  postivaunut

furgono  -  junan umpivaunu

fuzeo  -  raketti

helikoptero  -  helikopteri

kamiono  -  kuorma-auto

lokomotivo  -  veturi

motorbiciklo  -  moottoripyörä

navo  -  laiva, alus

omnibuso  -  linja-auto

spaco-navo  -  avaruusalus

submerso-navo  -  sukellusvene

treno  -  juna

vagono  -  junanvaunu

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minä olen. Minä olin. Minä olen.

2. Teillä on. Teillä oli. Teillä on.

3. Hän katsoo. Hän katsoi. Hän katsoo.

4. Sinä tanssit hyvin.

5. Auto on suuri.

6. Minä lyön teitä.

7. Minä autan häntä.

8. Minä en tupakoi.

9. Syöttekö Te tänään?

10. Kiipijä tulee.

11. Tanssimmeko huomenna?

12. Minä maistan kakkua.

13. Te tulette nauttimaan oluesta. Te nautitte oluesta.

14. Opettaja poltti.

15. Minusta tulee hammaslääkäri.

16. Sää on lämmin tänään.

17. Poltammeko me tupakan.

18. Villen koira kuuli / kuunteli tyttöä.

19. Linnut laulavat huomenna.

20. Opettaja ei kuullut niitä.

21. Hän ei lyö pientä koiraa.

22. Tanssija ei tanssi tänään.

23. Hän pani ruoan kaappiin.

24. Iso hiiri syö omenan.

25. Sika ei nuku minun sängyssäni!

26. Kuorma-auton kuljettaja juo viskin.

27. Kummitus ei ilmesty päivän aikana.

28. Nuori kiipijä auttoi vanhaa sotilasta.

29. Hän ei kiipeä mäkeä (joka on) kylän takana.

30. Kiipijä kiipeää vuorta yön aikana.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Kaksikymmentä hevosta.

2. Kolmekymmentä lasta.

3. Sata veistä.

4. Neljäkymmentäneljä kirjettä.

5. Viisikymmentäkahdeksan lusikkaa.

6. Kuusikymmentäkolme kopiota.

7. Yhdeksänkymmentäyksi gorillaa.

8. Äidilläni on kuusitoista kissaa.

9. Heidän opettajalla on kahdeksankymmentä levyä.

10. Tädilläni on seitsemänkymmentäyksi kukkaa.

11. Huomenna me kirjoitamme kaksitoista kirjettä.

12. Tätini gorilla söi viisitoista banaania.

13. Kolmekymmentä sotilasta nukkui lattialla.

14. Kolmekymmentäkuusi lamppua riippui katosta.

15. Tässä kaupungissa työskentelee seitsemänkymmentäkuusi janoista kirjeenkantajaa.

16. Neljäkymmentä veistä oli tämän pöydän laatikossa.

17. Tänään tämän luokan nuoret polttivat kaksikymmentä savuketta.

18. Pikkusiskoni (“nuori siskoni”) löysi astiakaapista satakaksi haarukkaa.

19. Yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän nälkäistä lasta löi lusikallaan (“lusikoillaan”) pöytää.

20. Ne kaksi laulajaa ostivat kaksisataatuhatta uuden levynsä ‘Minä rakastan sinua’ kopiota.

 

Exercaro 3 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. veitsi, leikkaamisväline.

2. sekoitin, sekoittamisväline.

3. harja, harjaamisväline.

4. kamera, valokuvauslaite.

5. räpylät, evät, uimisen “välineet”.

6. lelu, leikkimisväline.

7. ripa, kahva, oven avaamisen väline. (Huom. klefo ‘avain’.)

 

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle