8. kappale  –  Okesma Leciono

 

Ordinaaliluvut

Suomen kielessä on monia poikkeuksellisia muotoja järjestysluvuissa: ensimmäinen, toinen, kolmas, jne.

Idossa kaikki järjestysluvut muodostetaan säännönmukaisesti esma-johtimella (kuten olet huomannut kappaleiden numeroinnista).

‘ensimmäinen’: un-esma –› unesma (= 1ma)

‘toinen’: duesma (= 2ma)

‘kolmas’: triesma (= 3ma)  e.c.

‘kahdeskymmenes’: duadekesma (= 20ma)

‘sadasneljäskymmenesneljäs’: cent e quaradek e quaresma (= 144ma)

 

Monati (kuukaudet)

januaro  -  tammikuu

februaro  -  helmikuu

marto  -  maaliskuu

aprilo  -  huhtikuu

mayo  -  toukokuu

junio  -  kesäkuu

julio  -  heinäkuu

agosto  -  elokuu

septembro  -  syyskuu

oktobro  -  lokakuu

novembro  -  marraskuu

decembro  -  joulukuu

 

Dati (päivämäärät)

(1) Toisinaan di-prepositio jätetään pois, vaikkakaan sen poisjättämistä ei suositella:

la quaresma di mayo  -  maaliskuun neljäs.

(2) Normaali päivämäärän ilmoittamistapa on seuraava:

Es la dek e nonesma di junio.  -  On heinäkuun yhdeksästoista.

(3) Suomessa ajankohta ilmaistaan käyttämällä essiiviä, idossa käytetään ye-yleisprepositiota:

Ye la duadek ed okesma di februaro.  -  Helmikuun 28:na.

 

Exercaro 1

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Es la kinesma di marto.

2. Es la duesma di januaro.

3. Hiere esis la kinesma di julio.

4. Il ne esis hike ye la kinesma di julio.

5. Esos morge la okesma di mayo.

6. Esos la nonesma di junio morge.

7. Esis la sepesma di agosto hiere.

8. Mea nasko-dio esis ye la unesma di oktobro.

9. La letro venis ye la unesma di februaro.

10. La suno brilis ye la duadekesma di novembro.

11. La yunuli ne laboros ye la quaresma di aprilo.

12. Mea matro venos ye la dekesma di septembro.

 

Vortifado

-eri- (paikka, laitos yms., jossa tehdään kantasanan osoittamaa tekemistä, ei kuitenkaan välttämättä teollisesti):

drinkerio  -  baari, pub

agenterio  -  asiamiestoimisto, agentuuri

fabrikerio  -  tehdas, tuotantolaitos

lakterio  -  meijeri

restorerio  -  ravintola

rafinerio  -  puhdistamo, sokeritehdas

chapelerio  -  hattutehdas

distilerio  -  tislaamo

 

Huomaa: -eri- ja -ey- joskus sekaantuvat keskenään: -eri- on (tuotanto)laitos, -ey- on (teko)paikka. Esimerkiksi:

imprimar  -  painaa

imprimerio  -  painotalo (myös toimisto yms.)

imprimeyo  -  painokoneen halli / paikka, painamispaikka

 

Vesti (Vaatteet)

boto  -  saapas

ganto  -  käsine

kalzego  -  sukkahousut

kalzeto  -  (nilkka)sukka

kalzo  -  (pitkä) sukka

robo  -  puku

sharpo  -  huivi

shuo  -  kenkä

chapelo  -  hattu

jaketo  -  (naisten) (irto)takki

kamizo  -  paita

kravato  -  solmio, kravatti

paltoto  -  päällystakki

pantalono  -  housut

subvesto  -  alusasu

surtuto  -  (pitkä) takki

vestono  -  (miesten) takki

jupo  -  hame

jileto  -  liivi

korsajo  -  pusero

trikoturo  -  villapaita

subjupo  -  alushame

kalsono  -  (lyhyet) alushousut

 

Interrogatiivipronominit (2) (Akkusatiivimuoto)

Tähän mennessä olemme oppineet subjektina olevat kysyvät pronominit:

qua?  -  kuka?

qui  -  ketkä?

quo  -  mikä?, mitä?

Qua manjas?  -  Kuka syö?

Qui venis?  -  Ketkä tulivat?

Quo facas la bruiso?  -  Kuka pitää (“tekee”) meteliä?

 

Idossa käytetään akkusatiivimuotoa -n objektina olevassa kysyvässä pronominissa:

quan?  -  kenet?, ketä?

quin?  -  ketkä?, keitä?

quon?  -  minkä?, mitä?

Quan vu vidas?  -  Kenet Te näette?

Quin vu vidas?  -  Ketkä (keitä) Te näette?

Quon tu manjas?  -  Mitä sinä syöt?

Quon il dicis?  -  Mitä (minkä) hän sanoi?

 

Samoja muotoja voidaan käyttää myös relatiivipronomineina sivulauseen alussa:

quan  -  jonka, jota

quin  -  joiden, joita

quon  -  jonka, minkä, mitä

La viro quan vu vidis?  -  Mies, jonka Te näitte.

Me ne audis (to) quon il dicis.  -  En kuullut, mitä (minkä) hän sanoi.

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Qua vidas me?

2. Quan me vidas?

3. Qua povas vidar li?

4. Quan il povas vidar?

5. Quon vu prizas?

6. Quo manjis mea shui?

7. Quo es en la buxo?

8. Quo drinkis la lakto?

9. Quon vu koquas?

10. Quo es en la domo?

11. Qua manjas la fisho?

12. Qua manjas la karno?

13. Quan la fisho manjas?

14. Quon la ucelo manjas?

15. Quon vu donis a li?

16. Quon vu donis a Jussi?

17. Qui prizas pomi?

18. Qui prizas la uceli?

19. Quin li vidis?

20. Quin mea amiki vidis?

 

Vortaro

adreso  -  osoite

antea  -  edellinen, aiempi

apud  -  (jnk) vieressä

atesto  -  todistus

bezonar  -  tarvita

biblioteko  -  kirjasto

bone  -  hyvin

brular  -  palaa

centro  -  keskusta

cinemo  -  elokuvateatteri

dil = di la  -  (jnk)

direte  -  suoraan

drinkerio  -  baari, pub

eventar  -  tapahtua, sattua

employo-agenterio  -  työvoimatoimisto

fakte  -  todella, itse asiassa

homo  -  ihminen, henkilö

hotelestro  -  hotellin johtaja

hotelo  -  hotelli

incendio  -  tulipalo

kom  -  kuin, kuten, (jnak)

incendio-domo  -  paloasema

klerko  -  virkailija

koquisto  -  kokki, keittäjä

laboro  -  työ

lando  -  maa

listo  -  lista

livar  -  jättää

naskis  -  syntyä

onklulo  -  setä

rejala  -  kuninkaallinen

evar  -  olla (jnk) ikäinen

serchar  -  etsiä

restorerio  -  ravintola

staciono  -  asema

tota  -  kokonainen

vartez!  -  odota!, odottakaa!

ye  -  (paikasta: jssak)

fairo  -  tuli

quanta?  -  kuinka monta?

quante?  -  kuinka paljon?

 

Huomaa:

(1) incendio ‘tuhoa tekevä tulipalo’, fairo ‘(yleensä) tuli’.

(2) konocar ‘tuntea, tietää, olla tuttu jnk kanssa’, savar ‘tietää jk asia’:

Me konocas Maria.  -  Minä tunnen Marian.

Me savas ke il es stupida.  -  Minä tiedän, että hän on typerä.

(3) evar ‘olla jnk ikäinen, olla jssak iässä’:

Me evas 51 (kinadek-ed-un) yari.  -  Minä olen 51-vuotias.

(4) quanta on adjektiivi, quante on adverbi:

Quanta homi mortis?  -  Kuinka monta ihmistä kuoli?

Quante to kustas?  -  Kuinka paljon tämä maksaa?

Quante vu evas?  -  Kuinka vanha Te olette?

(5) kom: laboro kom koquisto ‘työ kokkina, kokin työ’.

 

Konversado

En la employo-agenterio (K = klerko, A = Alpo)

K: Bon jorno, Sioro.

A: Bon jorno, Sioro. Me nomesas Alpo Virtanen. Me serchas laboro kom koquisto. Yen mea atesti.

K: Hm. Alpo Virtanen. Yes. Quo es vua adreso?

A: Me lojas ye kin, Aaltonen Strado.

K: Hm, yes. Quante vu evas?

A: Me evas triadek e sis yari.

K: Ed ube vu naskis? Kad en ca lando?

A: Yes, me naskis en Turku.

K: Hm, yes. Ka vu havas familio?

A: Yes, me havas spozino e tri infanti. Mea onklulo anke lojas en la domo kun ni.

K: Hm, yes. Pro quo vu livis vua antea laboro?

A: Incendio eventis en la koqueyo e la restorerio brulis. Fakte la tota strado brulis.

K: Hm, hm, yes. Vartez! Me serchos laboro por vu en mea listi. Ha, yes! Ka vu konocas la Rejala Hotelo? La hotelestro bezonas bona koquisto.

A: No, me ne konocas ol.

K: Hm. Ka vu konocas la centro dil urbo?

A: Me nur konocas la cinemo, la butiki, la biblioteko, e la drinkerii.

K: Ka vu konocas Nova Strado? La staciono es en Nova Strado.

A: Yes.

K: Bone, en ta strado es la Rejala Hotelo. Ol es direte apud la incendio-domo.

 

Questioni 1 (Kysymyksiä)

(täältä saat vastaukset):

1) Quale la koquisto nomesas?

2) Ube il esas?

3) Quon il serchas?

4) Qua parolas ad Alpo?

5) Ube Alpo lojas?

6) Quante il evas?

7) Ube il naskis?

8) Alpo havas quanta infanti?

9) Quanta homi rezidas che Alpo?

10) Quo eventis en la koqueyo dil restorerio?

11) Kad Alpo konocas la Rejala Hotelo?

12) Qua bezonas bona koquisto?

13) Quon il konocas en la centro dil urbo?

14) Ube la staciono es?

15) Quo es direte apud la Rejala Hotelo?

 

Homi (Ihmiset)

viro  -  (aikuinen) mies

muliero  -  (aikuinen) nainen

homo  -  ihminen, henkilö

homino  -  ihminen, henkilö, nainen

homulo  -  ihminen, henkilö, mies

yuno  -  nuori (ihminen)

yunino  -  nuori (nainen), neitokainen, tyttö

yunulo  -  nuori (mies), nuorukainen, poika

geyuni  -  nuoret (ihmiset)

puero  -  lapsi (7:stä murrosikään)

puerino  -  tyttö

puerulo  -  poika

infanto  -  (pikku)lapsi (alle 7-vuotias)

infantino  -  (pikku)tyttö

infantulo  -  (pikku)poika

infanteto  -  vauva

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten ja kysymysten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. On maaliskuun viides.

2. On tammikuun toinen.

3. Eilen oli heinäkuun viides.

4. Hän ei ollut täällä heinäkuun viidentenä.

5. Huomenna on toukokuun kahdeksas.

6. Huomenna on kesäkuun yhdeksäs.

7. Eilen oli elokuun seitsemäs.

8. Syntymäpäiväni oli lokakuun ensimmäisenä.

9. Kirje tuli helmikuun ensimmäisenä.

10. Aurinko paistoi marraskuun kahdentenakymmenentenä.

11. Pojat eivät tee työtä huhtikuun neljäntenä.

12. Äitini tulee syyskuun kymmenentenä.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Kuka näkee minut?

2. Kenet minä näen?

3. Kuka voi nähdä hänet?

4. Kenet hän voi nähdä?

5. Kenestä Te pidätte? (huom. idoksi pitää “jokin”)

6. Mikä söi kenkäni?

7. Mikä (mitä) on laatikossa?

8. Mikä joi maidon?

9. Mitä Te keitätte?

10. Mikä on talossa?

11. Kuka syö kalaa?

12. Kuka syö lihaa?

13. Ketä kala syö?

14. Mitä lintu syö?

15. Minkä Te annoitte heille?

16. Minkä Te annoitte Jussille.

17. Ketkä pitävät omenista?

18. Ketkä pitävät linnuista?

19. Ketkä (keitä) he näkivät?

20. Ketkä (keitä) ystäväni näkivät?

 

Questioni 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Il nomesas Alpo Virtanen.

2. Il esas en la employo-agenterio.

3. Il serchas laboro kom koquisto.

4. La klerko ibe.

5. Il lojas ye kin, Aaltonen Strado. (huom. ensin numero, sitten kadun nimi)

6. Il evas triadek e sis yari.

7. Il naskis en London.

8. Il havas tri infanti.

9. Sis homi rezidas ibe.

10. Incendio eventis.

11. No, il ne konocas.

12. La hotelestro di la Rejala Hotelo.

13. La cinemo, la butiki, la biblioteko, e la drinkerii.

14. Olu esas en Nova Strado.

15. La incendio-domo esas ibe.

 

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle