9. kappale  –  Nonesma Leciono

 

Vortifado

des- (kantasanan merkityksen vastakohta):

bona ‘hyvä’  –›  desbona ‘huono, paha’  (= mala)

bela ‘kaunis’  –› desbela ‘ruma’  (= leda)

facila ‘helppo’  –›  desfacila ‘vaikea’

 

Vortaro

chipa  -  halpa, huokea

freque  -  tavallisesti, usein, toistuvasti

forta  -  vahva

harda  -  kova

richa  -  rikas

fortuno  -  onni

helpo  -  apu

honoro  -  kunnia

neta  -  siisti, puhdas

ordino  -  järjestys

 

Exercaro 1

Tee edellä olevasta sanaluettelosta sanat, joilla on seuraavat merkitykset (täältä saat vastaukset):

1. harvoin.

2. pehmeä.

3. kallis.

4. likainen.

5. kunniattomuus.

6. heikko.

7. epäjärjestys.

8. epäonni.

9. haitta.

10. köyhä.

 

Infinitiivi

Idon infinitiivin tunnus on painollinen -ar, kuten jo tiedämme. Idon infinitiivi toimii samaan tapaan kuin suomen infinitiivi modaalisissa ilmauksissa:

Me mustas irar.  -  Minun pitää mennä.

Me povas irar.  -  Minä voin mennä.

Me volas irar.  -  Minä haluan mennä.

Me esforcas irar.  -  Minä yritän mennä.

 

Idossa on kolme infinitiivimuotoa (muista paino), jotka kytkeytyvät muotonsa puolesta indikatiivisiin muotoihin:

 

Preesensin (nykyajan) infinitiivi -ar:

kredar  ‹–›  kredas  ‘uskoo’

donar  ‹–›  donas ‘antaa’

 

Preteritin (menneen ajan) infinitiivi -ir:

kredir  ‹–›  kredis ‘uskoi’

donir  ‹–›  donis ‘antoi’

 

Futuurin (tulevan ajan) infinitiivi -or:

kredor  ‹–›  kredos  ‘uskoo’

donor  ‹–›  donos ‘antaa’

 

Suomen kielen finaalista lauseenvastiketta (mennäkseen, tullakseen, jne.) vastaava ilmaus on kätevä muodostaa por-prepositiolla:

Me laboras por vivar.  -  Minä työskentelen elääkseni.

 

Vortaro

darfar  -  sallia

esar  -  olla

esforcar  -  yrittää

komprar  -  ostaa

konduktar  -  ajaa

mustar  -  täytyä, pitää

povar  -  voida, kyetä, osata

prizar  -  pitää, tykätä (jstak; huom. 3. infinitiivi: uimisesta, lukemisesta, jne.)

regardar  -  katsoa (jtak)

savar  -  tietää (asia)

televiziono  -  televisio(laite)

 

Exercaro 2

Lue ja käännä (täältä saat vastaukset):

1. Me mustas irar.

2. Vu mustas venar.

3. Me volas savar.

4. Il ne povas koquar.

5. Il volas savar.

6. Il mustas esar bona.

7. Il darfas havar la hundo.

8. Me povas konduktar kamiono.

9. La mediko ne povas venar.

10. Mea onklulo volas manjar.

11. Vi darfas manjar la pomi.

12. Mea fratino prizas kantar.

13. El darfas komprar ol.

14. Me esforcis koquar la karno.

15. Me prizas vizitar mea fratino.

16. Me esforcos skribar a tu.

17. Kad il darfas regardar la televiziono?

18. La yunulo volas komprar ca automobilo.

19. Li esforcas regardar la televiziono.

20. Ni ne darfas vizitar la malada yuno.

 

Vortaro

an  -  (jnk) luona

askoltar  -  kuunnella

arivar  -  saapua

berjero  -  nojatuoli

binoklo  -  silmälasit

chefa  -  pää-

chino  -  kiinalainen

dineo  -  päivällinen

agar  -  tehdä

fairo  -  tuli

filiino  -  tytär

filiulo  -  poika

formulo  -  kaava

forsar  -  murtaa, rikkoa

furioza  -  hurja

ganar  -  voittaa

gardar  -  vartioida

ibe  -  siellä

ilua  -  hänen

kam  -  kuin

kande  -  kun

karto  -  kortti

lasta  -  viimeinen

longa  -  pitkä

lore  -  sitten

manuo  -  käsi

nam  -  sillä, koska

nivo  -  lumi

portar  -  pitää, käyttää (vaatetta)

quale  -  kuten, kuin

romano  -  romaani

sempre  -  aina

trans  -  yli, poikki

vere  -  todella

vers  -  kohti, päin

viro  -  mies

ludar  -  pelata (myös: leikkiä, näytellä)

detektivo  -  salapoliisi

komfortoza  -  mukava, miellyttävä

du kloki  -  kello kaksi

misterioza  -  salaperäinen

pedbalono  -  jalkapallo

pistolo  -  pistooli

sekreta  -  salainen

sidar  -  istua

siorino  -  rouva

sideskar  -  istuutua

de tempo a tempo  -  aika ajoin (“ajasta aikaan”)

rakonto  -  tarina, kertomus

vestibulo  -  halli

sun-binoklo  -  aurinkolasit

tamen  -  kuitenkin, silti

cirkum  -  tienoilla, paikkeilla

sua  -  hänen; heidän

dil = di la  -  (jnk)

 

Rakonto por Infanti

Hiere pos dineo me lektis romano a mea filiino qua evas dek yari. Mea filiulo ne esis ibe. Il evas dek-e-quar yari e preferas ludar pedbalono kun sua amiki kam askoltar la romano.

Yen parto dil romano:

 

‘Esis kolda nokto en la vintro e Siorino Gato esis en lito sub multa varma kovrili. Tamen en la koqueyo la lampo brilis. Ibe, Henriko la filiulo di Siorino Gato, e la tri detektivi gardis sekreta formulo. Henriko e Konor sidis an la tablo (‘pöydässä’). Li ludis karti kun Adolfus, grosa gorilo qua portis sun-binoklo. De tempo a tempo Henriko manjis banano e Konor e la gorilo drinkis biro. Henriko esis furioza, nam, quale sempre, la gorilo ganis.

 

La lasta detektivo qua esis magra chino e qua nomesis Wong, dormis en komfortoza berjero avan la fairo. Ma ye cirkum du kloki en la matino, misterioza viro venis trans la nivo vers la domo. Il forsis la chefa pordo, iris trans la longa vestibulo e lore apertis la pordo dil koqueyo. En sua manuo il havis pistolo.’

 

Questioni 1

(täältä saat vastaukset):

1. Ka la suno brilis?

2. Ube Siorino Gato esis?

3. Ube esis Henriko e Konor?

4. Quon la detektivi gardis?

5. Quon li ludis?

6. Quo esis Adolfus?

7. Qua portis sun-binoklo?

8. Quon Henriko manjis de tempo a tempo?

9. Qui drinkis biro?

10. Pro quo Henriko esis furioza?

11. Quale la Chiniano nomesis?

12. Quon Wong agis?

13. Ube Wong esis?

14. Kande la misterioza viro arivis?

15. Quale la viro venis en la domo?

16. Quon il havis en sua manuo?

 

Puhuttelu (lyhenteet suluissa)

(1) Sioro (Sro): herra, rouva, neiti.

Teoriassa tätä voidaan käyttää puhuteltaessa miestä tai naista, nainutta tai naimatonta, nuorta tai vanhaa.

Esimerkiksi virallisessa kirjeessä:

Estimata Sioro ‘Arvoisa herra / rouva / neiti’ tai yleisemmin ‘Arvoisa vastaanottaja’.

 

(2) Siorulo (S-ulo): herra.

Käytännössä tätä tarvitaan harvoin, koska Sioro ajaa saman asian.

 

(3) Siorino (S-ino): rouva, neiti.

Käytännössä Sioro-muotoa käytetään harvoin naiselle, ja Siorino-muotoa pidetään parempana. Tämä johtuu osalta kohteliaisuudesta naisia kohtaan, osalta siksi, että tällä on helppo erottaa aviopuolisoiden puhuttelut, esim. Sro e S-ino Virtanen ‘Herra ja rouva Virtanen’.

 

Jokaisella naisella on oikeus tulla puhutelluksi sanalla Sioro, mikäli hän sitä haluaa.

Huomaa, että Siorino viittaa sekä naineeseen että naimattomaan naiseen.

 

(4) Damzelo (Dzlo): neiti.

Jos tilanne vaatii, naimatonta naista voi puhutella sanalla damzelo:

Damzelo Jokinen, yen S-ino e Dzlo Virtanen. ‘Neiti Jokinen, tässä on herra ja neiti Virtanen.’

La damzelo (qua esas) ibe. ‘Neiti (joka on) tuolla.’

 

(5) Damo: rouva, leskirouva.

Tätä ei voi käyttää viitattaessa aivan jokaiseen naiseen. Parhaiten se sopii naineeseen (ja iäkkääseen) naiseen ja leskeksi jääneeseen naiseen:

La damo ibe. ‘(Vanha) rouva tuolla.’

 

En la domo (talossa)

avana-chambro  -  kadunpuoleinen huone  (vrt. avan-chambro ‘jssak huoneen etuosassa’)

avana-pordo  -  etuovi, pääovi  (vrt. avan-pordo ‘jssak oven edessä’)

balno-chambro  -  kylpyhuone

chambro  -  huone

dopa-chambro  -  takahuone

dopa-pordo  -  takaovi

dormo-chambro  -  makuuhuone

eskalero  -  portaat, portaikko

fenco  -  aita

fenestro  -  ikkuna

fluro  -  porrastasanne

gardeno  -  puutarha

grado  -  porras, askelma

koqueyo  -  keittiö

latrino  -  vessa, käymälä

manjo-chambro  -  ruokailuhuone

moblo  -  huonekalu

plafono  -  sisäkatto

planko-sulo  -  lattia

pordo  -  ovi

salono  -  olohuone

tekto  -  ulkokatto

teraso  -  terassi

vestibulo  -  halli, sali

 

La Homala Korpo (ihmisruumis)

kapo  -  pää

haro  -  hius

hararo  -  tukka, hiukset

fronto  -  otsa

okulo  -  silmä

brovo  -  kulmakarva

orelo  -  korva

nazo  -  nenä

vango  -  poski

barbo  -  parta

boko  -  suu

labio  -  huuli

dento  -  hammas

lango  -  kieli

labio-barbo  - viikset

kolo  -  niska

shultro  -  olka, hartia

pektoro  -  rinta(kehä)

dorso  -  selkä

mamo  -  rinta

ventro  -  vatsa, maha

tayo  -  vyötärö

hancho  -  lantio

muskulo  -  lihas

osto  -  luu

pelo  -  iho, nahka

brakio  -  käsi(varsi)

dopa-brakio  -  (käden) olkavarsi

kudo  -  kyynärpää

avana-brakio  -  kyynärvarsi

karpo  -  ranne

manuo  -  käsi(terä)

polexo  -  peukalo

fingro  -  sormi

gambo  -  jalka

kruro  -  reisi

genuo  -  polvi

tibio  -  sääri

suro  -  pohje

pedo-kolo  -  nilkka

pedo  -  jalkaterä

talono  -  kantapää

plando  -  jalkapohja

haluxo  -  isovarvas

ped-fingro  -  varvas

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Harjoitusten ja kysymysten vastaukset

 

Exercaro 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. desfreque.

2. desharda.

3. deschipa.

4. desneta.

5. deshonoro.

6. desforta.

7. desordino.

8. desfortuno.

9. deshelpo.

10. desricha.

 

Exercaro 2 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. Minun pitää / täytyy mennä.

2. Teidän täytyy tulla.

3. Minä haluan tietää.

4. Hän ei osaa keittää.

5. Hän haluaa tietää.

6. Hänen täytyy olla hyvä.

7. Hän saa pitää (omistaa) koiraa.

8. Minä osaan ajaa kuorma-autoa.

9. Lääkäri ei voi tulla.

10. Setäni haluaa syödä.

11. Te saatte syödä omenat.

12. Siskoni pitää laulamisesta. (huom. 3. infinitiivi.)

13. Hän saa ostaa sen.

14. Yritin keittää lihan.

15. Minä pidän vierailemisesta siskoni luona. (huom. 3. infinitiivi.)

16. Yritän kirjoittaa sinulle.

17. Saako hän katsoa televisiota?

18. Nuorukainen haluaa ostaa tämän auton.

19. He yrittävät katsoa televisiota.

20. Emme saa vierailla sairaan nuoren luona.

 

Questioni 1 (tästä pääset takaisin harjoitukseen).

1. No, esis kolda nokto.

2. El esis en lito sub multa varma kovrili.

3. Li esis en la koqueyo.

4. Li gardis sekreta formulo.

5. Du de li ludis karti.

6. Lu esas grosa gorilo.

7. Adolfus, grosa gorilo, portis olu.

8. Ilu manjis banano.

9. Konor ed Adolfus.

10. Nam ilu perdis la ludo.

11. Lu nomesis Wong.

12. Lu dormis.

13. Lu esis en komfortoza berjero avan la fairo.

14. Ye cirkum du kloki en la matino.

15. Ilu forsis la chefa pordo.

16. Ilu havis pistolo en sua manuo.

 

 

Takaisin tämän lukukappaleen alkuun

 

Seuraava lukukappale>>>

 

Takaisin suomenkieliselle alkusivulle

 

Takaisin kansainvälisen kielen idon sivulle