Raporto pri la solena internaciona Ido-konfero

en Grossbothen dum la tempo dil 08esma til la 12esma di agosto 2003

 okazione dil 150esma naskodio di

Wilhelm Ostwald

 

 

 

La internaciona Ido-konfero 2003 eventis dum la tempo dil 08esma (arivo)  til la 12esma di agosto 2003 (departo) en la rurala sideyo "Energie", la hodiala Wilhelm-Ostwald-Memoreyo en Grossbothen cirkume 45 kilometri sudeste di Leipzig.

Okaziono por la selektado di ca loko esis la 150esma naskodio di Wilhelm Ostwald, quan la memoreyo festis dum la yaro 2003.

Wilhelm Ostwald naskis dum la duesma di septembro 1853 en Riga (Latvia).

Nia Ido-konfero esis parto di la solenaji okazione di ca jubileo.

Dum venerdio, la 08esma di agosto 2003, la partoprenanti dil Ido-konfero arivis en Großbothen.

Fine partoprenis samideani de sis landi.

Pos komuna dineo en la restorerio "Kleinbothen" ni experiencis agreabla vespero ye la teraso di nia renkontreyo. Ni interbabilis en amikala sfero e tale konoceskis l'unu l'altru.

 

 

Dum saturdio, la 09esma di agosto, ni experiencis totjorna exkurso a Leipzig, ube ni regardis la renovigita chefa fervoyala staciono e pose l'urbo dum duhora urbrondvehado per omnibuso. Ni dejunis en la famoza subtera restorerio "Auerbachs Keller", promenis tra l'urbo-centro e drinkis kafeo en Araba kafeeyo.

     

     

 

 

"Leipzig havas notenda muzikala historio, la okaziono semblas oportuna por kurte deskriptar kelka muzikala relataji di la urbo:

J S Bach, rezidante ibe dum plura yari, kompozis muziko por la kirki di la urbo; lo esis la maxim produktiva parto di lua kariero. Lu plurafoye (supozeble kom reakto kontre sua pezoza responsi) havis disputi kun la ekleziala autoritati.

Felix Mendelssohn esis direktisto di la Gewandhaus-orkestro di Leipzig dum dek yari; la orkestro divenis tre sucesoza, ed atraktis famoza solisti dum ta periodo.

Robert Schumann, studiante yuro en Leipzig, recevis piano-lecioni ibe de Friedrich Wieck, e lu ibe erste renkontris lua filiino Clara. Pos plura yari, e pos forta opozado da elua patro, Clara Wieck divenis lua spozino.

La yuna Norvegiano Edvard Grieg studiis ye la Konservatorio di Leipzig; lu ne juis la experienco e dicis ke lu livis la instituto tam stupida kam lu esabis lor lua arivo. Tamen, de tala modesta origino lua kariero plu tarde florifis.

remarki da David Weston

Sekretario dil ULI "
 

Pos retroveno a Großbothen la memoreyestro preparis por ni saporoza dineo de rostaji e ni ankorfoye experiencis agreabla vespero sur la teraso dil konfereyo.

James Chandler de Britania skribis pri sua impresi dil jorno:

" Kara amiki!

Me skribas a vi kelka vorti de la belega loko ube cayare l'idisti konferas, nome la Memoreyo di Wilhelm Ostwald en Großbothen.  Pos tota dio vizitanta la proxima urbo Leipzig, ni sidas nun exter la centrala domo (qua olim esis la domo di Ostwald ipsa) ube ni jus manjis ecelanta rostita dineo.  Ni juas bela, varma vetero ed anke saporoza germana dishi. 

Me salutas vi omna tre kordiale de Großbothen..

James Chandler "

 

Dum l'antedimezo di sundio, la 10esma di agosto, inter 09.30 e 12.45 kloko eventis nia laborkunsido.
Pos salutar la partoprenanti me raportis pri mea voyaji a Francia ed Ukrainia pro la skopo regardar la posiblesi aranjar la sequanta Ido-renkontri ibe.
Pro diversa motivi di kelka samideani kontre l'aranjo dil Ido-renkontro en Kiev me preparis votad-listo, ube omnu povis votar por la prefarata loko e tempo dil renkontro 2004. Por posibligar anke a la nepartoprenanti en Grossbothen votar, me pregis omni votar per "Idolisto" til la komenco dil konfero. Me insertis la arivinta voti a la votolisto e fine atingis rezulto, qua preske ne povas esar plu klara.
Entote arivis 18 voti, di qua 12 samideani votis por Kiev e 6 por Versailles. La majoritato votis por julio kom dato.
Do, me aranjos l'Ido-renkontro dum julio 2004 en l'Ukraina chefurbo Kiev. La renkontro 2005 konseque eventos en Versailles (Francia).
Alfred Neussner propozis la Silvio-Gesell-domo en Wuppertal-Neviges kom plusa posibla loko por Ido-renkontro. Do, me propozis notar ca loko por l'Ido-renkontro 2006.

Pos l'aferi pri l'Ido-renkontri me prizentis propozo koncerne la cayarala novelekti dil Direktanta Komitato dil ULI, quon fine signatis kin gesamideani e qua esis sendita a la sekretario dil ULI.


La chefa temo dil diskuto esis la propozi di Loic Landais, quin lu ante kelka tempo sendis a la Direktanta Komitato dil ULI:
      - Traduko dil Ido-kurso “Ido for All” aden la lingui dil Europala Uniono ed olua publikigo ye la ret-situo dil ULI sur bazo di existanta tradukuri
      - serioza reflekto pri l’utileso pregar la helpo di profesionala tradukisti koncerne tradukuri aden lingui, quin nula Idisto savas
      - krear Ido-disko ROM kun existanta Idaji (kursi, dicionarii, filmi e.c.) por vendar od ofrar a la Europala Uniono
      - krear e publikigar “Listo kun mil Ido-vorti” per la lingui dil Europala Uniono 
Ni konstatis, ke on adminime parte povas realigar ca propozi e rezolvis propozar talmaniera decido por aprobo e realigo a la Direktanta Komitato dil ULI.
Fine Alfred Neussner e me lektis saluti, qui til lore arivis che ni.

Pos komuna dejuno en la restorerio "Kleinbothen" eventis la kulminpunto di nia konfero.
Pos la fino dil laborkunsido Robert Pontnau ofris sua pronteso facar la solena diskurso pri Wilhelm Ostwald okazione di lua 150esma naskodio redaktita da Günter Anton en Ido.Ingrid Surprayan esis pronta facar la Germanlingua rezumo tradukita anke da Günter Anton. Don Gasper quik esis pronta helpar ad amba preparar lia tasko dum kelka minuti.
Danke a Robert, Ingrid e Don la diskurso, ube asistis membri dil Wilhelm-Ostwald-Societi ed altra interesemi, inter li jurnalistino dil lokala revuo "Leipziger Volkszeitung" komencis en justa tempo. Robert tre ecelante diskursis en Ido ed Ingrid klare lektis la Germana segun la projeti.
Fine la askultanti esis kontenta e Robert recevis donaco dil Wilhelm-Ostwald-Societo.
La maxim kordiala dankon e laudon meritas la diskursanti Robert Pontnau ed Ingrid Suprayan, ma anke a Günter Anton, qua vere diligente redaktis ca diskurso. Fine la diskurso esis granda suceso.
Dum la vespero pos la dineo ni experiencis plusa agreabla vespero spektinte filmi pri l'Ido-konferi 1995 en Elsnigk, 1997 en Bakkum, 2001 en Nürnberg e 2002 en Krakow ed interviuvo kun Andreas Juste facita da Heidi Neussner e filmi pri la posrenkontro 2002 en Zakopane, Ido-renkontreto en Anklam, mea vizito che l'expozo "Bunta Garbo" e che la redakteyo di "PROGRESO" dum mayo 2002 en Amsterdam e diapozitivi pri l'Expolingua 2002 en Berlin facita da me.

Regretinde pos la fino dil filmprogramo ja kelka samideani devis adiar, pro ke li dum la sequanta matino devis departar.

Dum lundio, la 11esma di agosto, ni dum la antedimezo experiencis interesiva guidado tra la Wilhelm-Ostwald-Memoreyo. La spozino dil memoreyestro guidis ni tra la muzeo e tale explikis a ni la tota verko di Wilhelm Ostwald. Ni vidis la kemikala laboreyi ed anke l'okupado di Wilhelm Ostwald pri kolori e piktado esis demonstrata a ni. Kompreneble ni anke povis regardar la stoko di Ido-literaturo di Wilhelm Ostwald.
Fine ni vizitis la granda tereno dil rurala sideyo"Energie" kun la tombo di Wilhelm Ostwald.
Pose ja vartis ni jurnalistino dil Est-Germana diala revuo "Neues Deutschland" kun fotografisto por preparar totpagina raporto pri Ido. La fotografisto facis kelka fotografuri dil restanta grupo di Idisti e pose la jurnalistino interviuvis ni omni dum cirkume un horo.
La raporto aparis en la edituro dil revuo "Neues Deutschland" dil saturdio, la 16esma di agosto sur la pagino 17 ed anke esis lektebla che l'interreta edituro dil revuo.

Rezumo dil artiklo en Ido facita da Marion Kasper

Okazione dil Ido-konfero en Großbothen venis ad ibe jurnalisti di la "Neues Deutschland" e raportis pri ni en sua jurnalo ye la 16.08.2003 per totpagina artiklo. Adjuntesis fotografuro kun 8 partoprenanti, nam la jurnalisti regretinde venis erste ye lundio kande la majoritato dil asistinta ja esis departinta.

Kopiuro di ol sendas la Germana Ido-Societo a suplikanti ye anticipa sendo di postmarki ye la valoro di

1,50 EURO (ad exter Europa 3,- EURO) a l'adreso dil Germana Ido-Societo.:

 

Germana Ido- Societo

D-37284 Waldkappel

Thüringer Strasse 3

Germania

 

Nia konfero ultre to indikesis sur la titulpagino di la jurnalo.

Alfred Neussner

viceprezidanto dil ULI

e

sekretario dil Germana Ido-Societo

 


Pos komuna dejuno en la restorerio "Kleinbothen" ni devis aranjar kelka privata kozi e nur komune vizitis ruinero di monakineyo dum kelka minuti.
Pos drinkar kafeo ni repozis e pos la dineo ni havis agreabla adiala vespero.
Ni uzis la lasta hori di nia komuna renkontro por libere interdiskutar.

     
 

 Fine venis mardio, la 12esma di agosto. Pos komuna dejuneto anke la restinta partoprenanti departis, ma parto di li duris sua renkontro voyajinte komune a la Germana chefurbo Berlin, ube eventis mikra posrenkontro.

Me devas konstatar, ke me experiencis agreablega dii en la rondo dil Idisti.
Kordialege me dankas ad omna partoprenanti pro lia partopreno ed aktiva kunlaboro.

Specale me deziras dankar a la familio Hansel, qua vere diligente, atencoze e serioze aranjis nia sejorno en la Wilhelm-Ostwald-Memoreyo, la repasti, la konfereyo e la salono por la solena diskurso.

Restas nur por me dicar:


Til rivido okazione dil Ido-renkontro dum julio 2004 en Kijiv!!!
 

 

Por recevar plusa informi pri la Wilhelm-Ostwald-Memoreyo voluntez vizitar la Germanlingua interreta pagino

http://www.wilhelm-ostwald.de .

Plusa diskurso pri Wilhelm Ostwald pri la temo "La interlingvistikaj konceptoj de Wilhelm Ostwald" (en Esperanto) prizentita kadre di la "Internaciona Kongresala Universitato" en Göteburg (Suedia) ye la 28.7.03,di d-ro Detlev Blanke, prezidanto dil Societo por Interlinguistiko esas lektebla ye la sequanta ret-situo:

http://www.bavaresperantoinfo.de/0303/aktuell37.htm

 

Nürnberg, la 15esma di agosto 2003

lasta aktualigo ye la 06esma di septembro 2009

 

Frank Kasper

prezidanto dil Germana Ido-Societo

ed

organizanto dil Ido-renkontro 2003

 

 

Wilhelm Ostwald, ankore en ica dii famoza inter kemiisti, esis un ek la Komitato di la Delegitaro por l'adopto di linguo helpanta internaciona qua renkontris en Paris en oktobro di 1907.  Il esis la prezidanto di la kunsidi. 

En 1909 il esis honorizita per la Nobel Premio kom agnosko pro lua laborado pri katalizo e pro lua explorado pri la fundamentala principi guvernanta kemial equilibradi e rapidesi di reaktadi. 

En 1913, kom Profesoro emerita di la Universitato Leipzig, il publikigis chapitro propozanta Ido nomi por la elementi.

Ne omni ek lua nomi ankore esas aceptata en Ido, e mem ne omni(exemple Iono) esas nune savata nomi.  Kelki chanjis en la naturala lingui (A. Wolfram rinomizesis kom Tungsten).  Anke Ostwald propozis en kelka kazi du nomi, la una internaciona pri kemiisti e konkordanta pri la simbolo, la altra por komuna uzado. 

Do:
Il kantis ad el sub arjenta luno, e donis ad el ora ringo.
Argento esas solvebla en nitratacido, ma auro ne esas.

Le duesma konkordas pri la internaciona simboli Ag, Au.

Yen la simboli, nomi, (ed Idala simboli) segun Ostwald.Ac Aktino (Ak).        H  Hido.                  Ra Radiumo.
Ag Argento.            He Helo.                  Rb Rubido.
Al Alumino.            Hg Merkuro (Mr).          Rh Rhodio.
Ar Argono.             In Indo.                  Ru Ruteno.
As Arseno.             I  Ido.                   S  Sulfo.
Au Auro.               Io Iono.                  Sa Samaro.
B  Boro.               Ir Irido.                 Sb Stibo.
Ba Bario.              K  Kalio (Ka).            Sc Skando (Sk).
Be Berilo.             Kr Kripto.                Se Seleno.
Bi Bismuto.            La Lantano.               Si Siliko.
Br Bromo.              Li Litio.                 Sn Stano.
C  Karbo (K).          Lu Leteto.                Sr Stronco.
Ca Kalco (Kc).         Mg Magnezio.              Ta Tantalo.
Cd Kadmo (Kd).         Mn Mangano.               Tb Terbo.
Ce Cero.               Mo Molibdo.               Te Teluro.
Cl Kloro (Kl).         N  Nitro.                 Th Torio (To).
Cr Kromo (Kr).         Na Natro.                 Ti Titano.
Co Kobalto (Ko).       Nd Neodimo.               Tl Talio.
Cs Cesio.              Ne Neono.                 Tu Tulio.
Cu Kupro (Ku).         Ni Nikelo.                U  Urano.
Dy Disprozo (Ds).      O  Oxo.                   V  Vanado.
Er Erbo.               Os Osmo.                  W  Wolframo.
Eu Europo.             P  Fosfo (Fo).            X  Xenono.
F  Fluoro.             Pb Plumbo.                Y  Yitro.
Fe Fero.               Pl Palado.                Yb Yiterbo.
Ga Galio.              Po Polono.                Zn Zinko.
Ga Gadolinio.          Pr Praseodimo.            Zr Zirkono.
Ge Germanio.           Pt Platino.
 

Ica informo esas facita da

Michael Talbot-Wilson

 

A la Germanlinguala raporto pri l'Ido-konfero 2003

Retre a la frontispico pri Ido-konferi e -renkontri

Retre a la komencpagino dil ULI

 

Reen al la paĝo kun la prelego de d-ro Detlev Blanke